Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

12 av 75 paragrafer (16 %) har ändrats i lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:771). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-26


2 kap. 2 a §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på vilket språk insiderinformation ska offentliggöras. Lag (2019:423)

2 kap. 3 §

  Finansinspektionen ska föra eller låta föra register (insynsregister) över anmälningar som har gjorts enligt artikel 19.1-19.10 i marknadsmissbruksförordningen.

Uppgifter som har lämnats av personer som inte längre omfattas av anmälningsskyldighet får tas bort ur registret.

Registret ska föras med hjälp av automatisk databehandling. Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i registret. Inspektionen ska på lämpligt sätt underrätta de registrerade om registret.

Registret ska vara offentligt. Lag (2018:331)

2 kap. 7 §

  Ett finansiellt företag ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av marknadsmissbruksförordningen.

Personuppgifter som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) får behandlas om uppgifterna avser brott enligt lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. Lag (2018:331)

2 kap. 9 §

  Med finansiellt företag avses i 7 och 8 §§
   1. ett svenskt företag som är
      a) AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
      b) börs enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden,
      c) clearingorganisation enligt 1 kap. 4 b § lagen om värde- pappersmarknaden,
      d) fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
      e) försäkringsföretag som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller tjänstepensionsföretag som omfattas av lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
      f) kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § 10 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
      g) värdepappersbolag enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden, eller
      h) värdepapperscentral enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, och
   2. ett utländskt företag som hör hemma utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som, efter tillstånd från Finansinspektionen, från filial i Sverige driver motsvarande verksamhet som ett företag som avses i 1. Lag (2019:771)

3 kap. 12 §

  I 22 kap. 1 och 2 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns bestämmelser om rätt för Finansinspektionen att besluta om handelsstopp.
Lag (2017:707)

5 kap. 4 §

  Den som har överträtt marknadsmissbruksförordningen i fall som anges i 1 eller 2 § och som var anställd i eller arbetade för ett värdepappersinstitut vid den tidpunkt när överträdelsen begicks, får för en viss tid, dock högst tio år, förbjudas
   1. att vara styrelseledamot eller verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, i ett svenskt värdepappersinstitut, eller
   2. att handla med vissa finansiella instrument för egen räkning.

Vid upprepade överträdelser som anges i 1 § första stycket får ett beslut enligt första stycket 1 gälla permanent.

Den som har meddelats ett förbud enligt första stycket 2 får, efter tillstånd av Finansinspektionen, avyttra sådana finansiella instrument som omfattas av förbudet.
Lag (2018:2030)

5 kap. 5 §

  Den som har överträtt marknadsmissbruksförordningen i fall som anges i 1 eller 2 § och därigenom gjort en vinst, ska betala ett belopp som motsvarar vinsten, om beloppet kan fastställas (återföring).

Betalningsskyldighet enligt första stycket ska dock inte åläggas någon om det är uppenbart oskäligt.

Beloppet tillfaller staten. Lag (2018:2030)

5 kap. 6 §

  För en överträdelse som anges i 1 § ska sanktionsavgiften som högst fastställas till det högsta av
   1. för en juridisk person:
      a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 15 miljoner euro,
      b) 15 procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående räkenskapsår eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå, eller
      c) tre gånger den vinst som den juridiska personen, eller någon annan, gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa,
   2. för en fysisk person:
      a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 5 miljoner euro, eller
      b) tre gånger den vinst som den fysiska personen, eller någon annan, gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2018:2030)

5 kap. 7 §

  För en överträdelse som anges i 2 § 1-3 ska sanktionsavgiften som högst fastställas till det högsta av
   1. för en juridisk person:
      a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 2,5 miljoner euro,
      b) två procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående räkenskapsår eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå, eller
      c) tre gånger den vinst som den juridiska personen, eller någon annan, gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa,
   2. för en fysisk person:
      a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 1 miljon euro, eller
      b) tre gånger den vinst som den fysiska personen, eller någon annan, gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2018:2030)

5 kap. 8 §

  För en överträdelse som anges i 2 § 4-8 ska sanktionsavgiften som högst fastställas till det högsta av
   1. för en juridisk person:
      a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 1 miljon euro,
      b) två procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående räkenskapsår eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå, eller
      c) tre gånger den vinst som den juridiska personen, eller någon annan, gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa,
   2. för en fysisk person:
      a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 500 000 euro, eller
      b) tre gånger den vinst som den fysiska personen, eller någon annan, gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2018:2030)

5 kap. 18 §

  När sanktionsavgiftens storlek ska fastställas, ska särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 15 och 16 §§ samt till den berörda personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som personen, eller någon annan, gjort till följd av regelöverträdelsen. Lag (2018:2030)

6 kap. 1 §

  Beslut om sanktionsföreläggande enligt 5 kap. 19 § får inte överklagas. Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får, om inte annat anges, överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller förbud enligt denna lag ska gälla omedelbart. Lag (2018:862)