Förordning (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och EU:s förordning om referensvärden

5 av 11 paragrafer (45 %) har ändrats i förordning (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och EU:s förordning om referensvärden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:427). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


1 §

  Denna förordning kompletterar
   1. lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning, och
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 2 kap. 2 a och 6 §§ lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning i fråga om 10 §,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2019:427)

3 §

  Finansinspektionen får i utredningssyfte föra ett register (utredningsregistret) i ärenden som rör överträdelse som kan föranleda sanktion enligt 5 kap. 1 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning. Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling. Inspektionen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i registret.

Utredningsregistret får endast innehålla uppgifter som
   1. hämtats in genom terminalåtkomst enligt 8 kap. 3 § andra stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,
   2. lämnats ut av värdepapperscentral enligt 8 kap. 3 § första stycket samma lag,
   3. på begäran lämnats av någon enligt 3 kap. 1 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning,
   4. lämnats av en utländsk tillsynsmyndighet,
   5. lämnats av annan myndighet, eller
   6. inhämtats i samband med en platsundersökning efter beslut i domstol enligt 4 kap. lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Till registret får också uppgifter hämtas in från insynsregistret. Förordning (2018:344)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2018:344)

8 a §

  Finansinspektionen ska årligen lämna Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten de uppgifter som framgår av artikel 45.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011. Förordning (2018:2031)

10 §

  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om
   1. att sådana anmälningar som ska göras till Finansinspektionen enligt artikel 4.1 i marknadsmissbruksförordningen i stället ska göras till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, och
   2. på vilket språk insiderinformation ska offentliggöras.
Förordning (2019:427)