Förordning (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

16 av 32 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:13). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till allmänna samlingslokaler och i vissa fall till utomhusmiljöer i nära anslutning till sådana lokaler. Med allmän samlingslokal avses i denna förordning en lokal som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.

Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.

Bidrag som utgör statligt stöd enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får inte lämnas.
Förordning (2020:821)

4 §

  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas i form av investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag.

Statsbidrag enligt denna förordning får även lämnas i form av organisationsbidrag för 2020 och 2021 för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Förordning (2020:821)

5 a §

  Organisationsbidrag får lämnas till
   1. sådana föreningar och stiftelser som tillhandahåller allmänna samlingslokaler som avses i 5 § tredje stycket, och
   2. sådana riksorganisationer som avses i 5 § tredje stycket.
Förordning (2020:821)

7 §

  Boverket ska prioritera de ansökningar om investerings- eller verksamhetsutvecklingsbidrag som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med statsbidraget enligt 3 §.

Boverket ska särskilt prioritera de ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler för ungdomar och allmänna samlingslokaler i områden med socioekonomiska utmaningar. Boverket får också särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i områden som saknar närhet till offentlig och kommersiell service.

Vid bedömningen av vilka områden som har socioekonomiska utma- ningar ska hänsyn tas till förvärvsfrekvensen i området, till andelen mottagare av försörjningsstöd och till andelen elever som avslutat årskurs 9 utan behörighet till något av gymnasieskolans nationella program. Förordning (2021:13)

7 a §

  Boverket ska fördela organisationsbidrag mellan de föreningar, stiftelser och riksorganisationer som uppfyller förutsättningarna för organisationsbidrag i denna förordning.
Förordning (2020:821)

12 §

  Investeringsbidrag enligt 8 § första stycket 1, 2 eller 3 får lämnas med ett belopp som uppgår till högst 50 procent av bidragsunderlaget enligt 11 §.

Investeringsbidrag enligt 8 § första stycket 4 får lämnas till hela kostnaden, dock högst med 300 000 kronor. En förutsättning är att kostnaden för en sådan anpassning inte ingår i bidragsunderlaget för någon annan åtgärd som det lämnas bidrag för enligt denna förordning. Förordning (2020:607)

15 a §

  Organisationsbidrag får lämnas till
   1. en förening eller en stiftelse för dess verksamhet med att tillhandahålla allmänna samlingslokaler,
   2. en riksorganisation för att bidraget ska komma verksamhet med att tillhandahålla allmänna samlingslokaler hos föreningar och stiftelser som är medlemmar i riksorganisationen till del, och
   3. en riksorganisation för dess informations- och rådgivningsverksamhet om allmänna samlingslokaler samt verksamhet i anslutning till ansökningar om statligt stöd till allmänna samlingslokaler.

Om en riksorganisation får bidrag enligt första stycket 2, får bidrag enligt första stycket 1 inte lämnas till dess medlemsorganisation. Förordning (2020:821)

15 b §

  Vid bedömningen av storleken på organisationsbidraget enligt 15 a § första stycket 1 och 2 får Boverket ta hänsyn till
   1. antalet allmänna samlingslokaler som organisationen eller riksorganisationens medlemsorganisationer tillgängliggör och lokalernas storlek,
   2. omfattningen av organisationens eller riksorganisationens medlemsorganisationers verksamhet under året före bidragsåret eller året innan det, och
   3. annan offentlig ersättning eller annat bidrag som lämnas till organisationen eller riksorganisationens medlemsorganisationer för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Förordning (2020:821)

16 §

  En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Boverket.

En ansökan om investeringsbidrag ska innehålla en plan för lokalernas användning. Sökanden ska även lämna en långtidsbudget när Boverket begär det för prövning av ansökan.

Tillsammans med en ansökan om verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 § första stycket 1 eller 2 ska sökanden lämna ett yttrande från kommunen om behovet på orten av att möta eller stimulera ungdomars engagemang inom kultur- och fritidsområdet. Sökanden ska även lämna en plan för lokalernas användning när Boverket begär det för prövning av ansökan.

I en ansökan om organisationsbidrag enligt 15a § första stycket 2 ska riksorganisationen redovisa principer och tillvägagångssätt för hur bidraget ska komma riksorganisationens medlemsorganisationers verksamhet med att tillhandahålla allmänna samlingslokaler till del. Förordning (2020:821)

17 §

  Boverkets beslut att bevilja bidrag får förenas med villkor.

Vid ett beslut att bevilja statsbidrag till ett byggnadsprojekt enligt 8 § eller 13 § första stycket 1 ska den sökande utföra projektet inom den tid som Boverket beslutar och iaktta vad verket i övrigt beslutar om projektets utförande. Förordning (2020:821)

18 §

  Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 § första stycket 3 får betalas ut i sin helhet i samband med beslutet att bevilja bidrag. Övriga verksamhetsutvecklingsbidrag och investeringsbidrag får betalas ut med 75 procent av det beviljade bidraget i samband med beslutet att bevilja bidrag.

När en redovisning enligt 21 § har lämnats ska Boverket besluta slutligt om bidragets storlek och om utbetalning.
Förordning (2020:607)

18 a §

  Organisationsbidrag får betalas ut i sin helhet i samband med beslutet att bevilja bidrag. Förordning (2020:821)

21 §

  Den som har beviljats investeringsbidrag eller verksamhetsutvecklingsbidrag ska redovisa de åtgärder som genomförts och kostnaderna för åtgärderna till Boverket senast vid den tidpunkt som verket beslutar.

Den som har beviljats investeringsbidrag eller verksamhetsutvecklingsbidrag är skyldig att lämna uppgifter till Boverket utöver vad som följer av första stycket, om verket begär det. Förordning (2020:821)

21 a §

  Den som har beviljats organisationsbidrag ska lämna en redogörelse för vad medlen har använts till och en ekonomisk redovisning till Boverket senast vid den tidpunkt som verket beslutar.

Den som har beviljats organisationsbidrag är skyldig att lämna uppgifter till Boverket utöver vad som följer av första stycket, om verket begär det. Förordning (2020:821)

23 §

  Om ett statsbidrag har betalats ut är mottagaren av ett bidrag återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp,
   2. bidraget i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
   3. lokalen utan medgivande av Boverket upphör att vara en allmän samlingslokal innan 10 år gått från den dag då ansökan om bidrag enligt 8 § eller 13 § första stycket 1 gavs in till verket,
   4. villkoren för bidraget inte har följts, eller
   5. mottagaren inte har lämnat en redovisning som avses i 21 § eller 21 a § eller har lämnat en redovisning som har väsentliga brister. Förordning (2020:821)

26 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om organisationsbidrag och beslut enligt 19 § får dock inte överklagas. Förordning (2020:821)

Whoops, looks like something went wrong.