Förordning (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

4 av 26 paragrafer (15 %) har ändrats i förordning (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:607). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-25


12 §

  Investeringsbidrag enligt 8 § första stycket 1, 2 eller 3 får lämnas med ett belopp som uppgår till högst 50 procent av bidragsunderlaget enligt 11 §.

Investeringsbidrag enligt 8 § första stycket 4 får lämnas till hela kostnaden, dock högst med 300 000 kronor. En förutsättning är att kostnaden för en sådan anpassning inte ingår i bidragsunderlaget för någon annan åtgärd som det lämnas bidrag för enligt denna förordning. Förordning (2020:607)

18 §

  Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 § första stycket 3 får betalas ut i sin helhet i samband med beslutet att bevilja bidrag. Övriga verksamhetsutvecklingsbidrag och investeringsbidrag får betalas ut med 75 procent av det beviljade bidraget i samband med beslutet att bevilja bidrag.

När en redovisning enligt 21 § har lämnats ska Boverket besluta slutligt om bidragets storlek och om utbetalning.
Förordning (2020:607)

21 §

  Den som har beviljats bidrag ska redovisa de åtgärder som genomförts och kostnaderna för åtgärderna till Boverket senast vid den tidpunkt som verket beslutar.

Den som har beviljats bidrag är skyldig att lämna uppgifter till Boverket utöver vad som följer av första stycket, om verket begär det. Förordning (2020:607)

26 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:910)