Förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

7 av 82 paragrafer (9 %) har ändrats i förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:758). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


7 kap. 3 §

  Universitets- och högskolerådet är samordnare enligt artikel 56.4 i yrkeskvalifikationsdirektivet.

Universitets- och högskolerådet är rådgivningscentrum enligt artikel 57 b i yrkeskvalifikationsdirektivet.
Förordning (2019:61)

7 kap. 11 §

  Vid Universitets- och högskolerådet ska det finnas ett råd för reglerade yrken.

Rådet ska organisera kontinuerliga erfarenhetsutbyten i fråga om tillämpningen av lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer, förordningen (2020:757) om proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer och denna förordning.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för sekretariatsfunktionen i rådet. Förordning (2020:758)

9 kap. 1 §

  Universitets- och högskolerådet ska till Europeiska kommissionen
   1. lämna underrättelser om motiverade förslag till föreskrifter om undantag från yrkesutövarens möjlighet att välja mellan anpassningsperiod och lämplighetsprov,
   2. via IMI anmäla de författningar som antas i fråga om utfärdande av bevis på formella kvalifikationer för arkitekter, inklusive uppgifter om utbildningens längd och innehåll,
   3. via IMI anmäla de författningar som antas i fråga om utfärdande av bevis på formella kvalifikationer som ger behörighet att utöva yrkesverksamhet som apotekare, barnmorska, läkare, sjuksköterska, specialistläkare, specialisttandläkare, tandläkare och veterinär, inklusive uppgifter om utbildningens längd och innehåll,
   4. anmäla föreskrifter om partiell befrielse från vissa moment i specialistläkarutbildningen,
   5. löpande lämna uppgifter om förändringar av reglerade yrken och utbildningar i Sverige,
   6. vartannat år lämna en rapport om de krav på yrkeskvalifikationer som under den senaste tvåårsperioden har tagits bort eller mildrats,
   7. inom sex månader från det att föreskrifter som innehåller nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer har meddelats lämna uppgifter om kraven och skälen för dessa,
   8. vartannat år lämna en rapport om tillämpningen av systemet för erkännande av yrkeskvalifikationer enligt yrkeskvalifikationsdirektivet, med en beskrivning av de problem som tillämpningen för med sig och statistik över de beslut som har fattats, inklusive information om antalet och typer av fattade beslut, och
   9. vid behov lämna de uppgifter som krävs inför Europeiska kommissionens rapporter om genomförandet av yrkeskvalifikationsdirektivet.

Universitets- och högskolerådet ska lämna de underrättelser som avses i första stycket 1 respektive anmäla de författningar som avses i första stycket 2 och 4 även till övriga stater inom EES och till Schweiz. Förordning (2020:758)

9 kap. 3 §

  Den information som behövs för att Universitets- och högskolerådet ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 1 § 3 ska lämnas till rådet av Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk.

Den information som behövs för att Universitets- och högskolerådet ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 1 § 4 ska lämnas till rådet av Socialstyrelsen.
Förordning (2019:61)

9 kap. 4 §

  Den information som behövs för att Universitets- och högskolerådet ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 1 § 5 och 6 ska lämnas löpande till rådet av de behöriga myndigheterna, Statens skolverk och Myndigheten för yrkeshögskolan.

Den information som behövs för att Universitets- och högskolerådet ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 1 § 7 ska i fråga om
   1. krav som följer av lag eller förordning lämnas av Regeringskansliet, och
   2. krav som följer av föreskrifter som har meddelats av en annan myndighet lämnas av den myndigheten.

Informationen enligt andra stycket ska lämnas senast tre månader efter det att föreskrifter som innehåller nya eller ändrade krav har meddelats. Förordning (2020:758)

9 kap. 6 §

  Universitets- och högskolerådet ska
   1. underrätta Regeringskansliet och berörda myndigheter om andra medlemsstaters synpunkter på svenska yrkesregleringar med anledning av den information som har lämnats till Europeiska kommissionen enligt 1 § 7, och
   2. vid behov till Regeringskansliet lämna förslag på svenska synpunkter med anledning av information om yrkesregleringar som andra medlemsstater har lämnat till Europeiska kommissionen. Förordning (2020:758)

11 kap. 2 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:896)