Tullag (2016:253)

9 av 165 paragrafer (5 %) har ändrats i tullag (2016:253) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1161). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


1 kap. 1 §

  I denna lag finns bestämmelser som kompletterar
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen, och
   - rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen.

Vissa bestämmelser om autonoma åtgärder för militär utrustning finns i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning. Lag (2017:173)

1 kap. 4 §

  Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor:
   - Arbetsmiljöverket,
   - Boverket,
   - Elsäkerhetsverket,
   - Havs- och vattenmyndigheten,
   - Kemikalieinspektionen,
   - Kommerskollegium,
   - Konsumentverket,
   - Kronofogdemyndigheten,
   - Livsmedelsverket,
   - Läkemedelsverket,
   - Myndigheten för press, radio och tv,
   - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
   - Naturvårdsverket,
   - Post- och telestyrelsen,
   - Skatteverket,
   - Skogsstyrelsen,
   - Statens energimyndighet,
   - Statens jordbruksverk,
   - Statistiska centralbyrån,
   - Strålsäkerhetsmyndigheten,
   - Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
   - Sveriges riksbank, och
   - Transportstyrelsen.

Tullverket ska på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

I lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet finns bestämmelser om Tullverkets behandling av uppgifter i vissa fall. Lag (2018:401)

1 kap. 9 §

  Den som i verksamhet hos ett tullombud eller en annan ekonomisk aktör eller i annat fall i egenskap av ombud tar del av uppgifter som har lämnats i enlighet med tullagstiftningen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i verksamheten har fått veta om någon enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

I det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2016:884)

2 kap. 1 §

  Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import eller införsel till det svenska tullområdet finns i
   - lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
   - mervärdesskattelagen (1994:200),
   - lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
   - lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
   - lagen (1994:1776) om skatt på energi,
   - lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
   - lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, och
   - lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde den dag då tullvärdet fastställdes. Lag (2020:36)

2 kap. 2 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Mervärdesskatt som avses i 1 § första stycket ska inte tas ut enligt denna lag utan i enlighet med skatteförfarandelagen (2011:1244), om deklaranten eller, om deklaranten är ett ombud, den för vars räkning ombudet handlar är registrerad till mervärdesskatt i Sverige vid tidpunkten för beslutet om fastställande av tull och
   1. agerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen (1994:200) vid importen eller införseln, eller
   2. är en juridisk person som inte agerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen vid importen eller införseln.

Det som sägs om beskattningsunderlag i 1 § gäller även i de fall som avses i första stycket.

Vid tillämpning av det särskilda förfarandet för mervärdesskatt vid import i 27-29 §§ lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster ska mervärdesskatt alltid tas ut enligt 1 §. Lag (2020:1161)

4 kap. 6 a §

  Vad som anges i 6 § ska inte gälla lufttrafikföretag som omfattas av skyldigheten att överföra uppgifter enligt lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen. Lag (2018:1189)

4 kap. 8 §

  Ett transportföretag får lämna uppgifter enligt 6 § på så sätt att de görs läsbara för Tullverket genom terminalåtkomst.

Tullverket får ta del av uppgifter genom terminalåtkomst endast i den omfattning och under den tid som behövs för att kontrollera aktuella transporter. Lag (2018:1713)

4 kap. 43 a §

  Bestämmelserna i 26-43 §§ ska inte tillämpas vid kontroller och inspektioner på plats som genomförs enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Lag (2017:248)

5 kap. 2 §

  För tullförseelse döms till böter den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
   1. bryter mot föreskrift i tullagstiftningen eller mot anmälningsplikten i artikel 3 i förordning (EG) nr 1889/2005, i den ursprungliga lydelsen, jämförd med 4 kap. 50 §, eller
   2. inte fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt artikel 18a.4-6 i förordning (EG) nr 515/97, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1525.

Första stycket gäller också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot beslut som Tullverket meddelat med stöd av tullagstiftningen om
   1. skyldighet att föra anteckningar och lämna uppgifter om varor som
      a) förvaras i en anläggning för tillfällig lagring, ett tullager eller en frizon, eller
      b) är föremål för förenklingar vid tillämpning av ett tullförfarande,
   2. skyldighet i övrigt att lämna uppgift eller handling till Tullverket, eller
   3. användningen eller förbrukningen av en icke-unionsvara.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2017:173)