Tullförordning (2016:287)

2 av 76 paragrafer (3 %) har ändrats i tullförordning (2016:287) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:406). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


5 kap. 1 a §

  Om Tullverket avser att utfärda vitesföreläggande enligt tullagen (2016:253), ska på begäran upplysning lämnas om huruvida det i den brottsbekämpande verksamheten finns uppgifter som innebär att vite enligt 7 kap. 6 § tullagen inte får föreläggas. Förordning (2017:451)

5 kap. 4 §

   Träder i kraft 2021-07-01
Tullverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av
   1. tullagen (2016:253),
   2. bestämmelserna i 27-29 §§ lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster, och
   3. denna förordning.
Förordning (2021:406)

Whoops, looks like something went wrong.