Lag (2016:319) om skydd för geografisk information

3 av 16 paragrafer (19 %) har ändrats i lag (2016:319) om skydd för geografisk information sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:47). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


10 §

  Bestämmelserna i 9 § gäller inte för
   1. en sammanställning av geografisk information som framställts endast med hjälp av fjärranalys från satellit,
   2. en sammanställning av geografisk information som anger Sveriges baslinjer, eller
   3. en sammanställning av geografisk information som tagits fram inom ramen för vissa internationella åtaganden. Regeringen får meddela föreskrifter om vilka internationella åtaganden som avses. Lag (2017:1281)

14 §

  Om någon ertappas på bar gärning när han eller hon begår brott mot 3 §, får en kustbevakningstjänsteman ta sådan egendom i beslag som enligt 13 § kan antas bli förverkad eller som kan antas ha betydelse för utredning om brottet. Om någon egendom har tagits i beslag, ska anmälan om detta skyndsamt göras till undersökningsledaren eller åklagaren. Den som har tagit emot en sådan anmälan ska vidta samma åtgärder som om han eller hon själv hade gjort beslaget.
Lag (2019:47)

15 §

  I kustbevakningslagen (2019:32) finns bestämmelser om Kustbevakningens och en kustbevakningstjänstemans uppgifter och rätt att självständigt ingripa mot brott enligt denna lag. Lag (2019:47)