Tobaksförordning (2016:354)

20 av 25 paragrafer (80 %) har ändrats i tobaksförordning (2016:354) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:125). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Tobaksförordning (2016:354) upphävdes 2019-07-01 genom SFS 2019:223


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


1 §

  I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till tobakslagen (1993:581). De uttryck som används i lagen och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG har samma betydelse i denna förordning. Förordning (2017:298)

6 a §

  Folkhälsomyndigheten är sådan id-utfärdare som avses i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror.

Folkhälsomyndigheten får till en enskild överlämna uppgiften att vara id-utfärdare. Om myndigheten beslutar om ett sådant överlämnande ska den offentliggöra uppgifter om id-utfärdarens identitet och dess identifieringskod i enlighet med artikel 3.7 i kommissionens genomförandeförordning.
Förordning (2019:125)

6 b §

  Artikel 4.1 andra stycket i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror ska tillämpas för tobaksvaror som släpps ut på den svenska marknaden.
Förordning (2019:9)

6 c §

  Sådant intyg som avses i artikel 7.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror ska lämnas in till Folkhälsomyndigheten. Förordning (2019:9)

6 d §

  Folkhälsomyndigheten får, under de förutsättningar som anges i artiklarna 15.4, 17.4 och 19.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror, besluta att identifieringskoder ska avaktiveras. Förordning (2019:9)

6 e §

  Folkhälsomyndigheten ska ha full tillgång till de datalagringsanläggningar som avses i 3 kap. 11 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Folkhälsomyndigheten är sådan nationell handläggare som avses i artikel 25.1 k i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror.

Folkhälsomyndigheten får, när det är motiverat, bevilja tillverkare och importörer tillgång till de lagrade uppgifterna. Förordning (2019:9)

6 f §

  Den rapport som avses i 3 kap. 10 § andra stycket lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ska lämnas in till Folkhälsomyndigheten. Förordning (2019:9)

6 g §

  Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller kommunens tillsyn över bestämmelserna om identitets- och säkerhetsmärkning i 3 kap. 7 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn över att lagen om tobak och liknande produkter och anslutande föreskrifter följs när det gäller bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i 3 kap. 7-10 §§ lagen om tobak och liknande produkter, i andra fall än när kommunen utövar tillsyn.
Förordning (2019:9)

7 §

  För Folkhälsomyndighetens tillsyn över 16, 18 och 18 c §§ tobakslagen (1993:581) ska avgifter enligt 8 och 9 §§ betalas. Förordning (2017:298)

8 §

  Den som enligt 16 § första stycket tobakslagen (1993:581) lämnar uppgifter till Folkhälsomyndigheten ska, för varje märke och typ, betala en avgift
   1. med 21 200 kr avseende cigaretter,
   2. med 17 200 kr avseende rulltobak,
   3. med 13 200 kr avseende tobak för användning i munnen, och
   4. med 13 600 kr avseende tobaksvaror som inte omfattas av 1-3. Förordning (2017:298)

9 §

  Den som enligt 18 c § tobakslagen (1993:581) lämnar uppgifter till Folkhälsomyndigheten ska, för varje märke och typ, betala en årlig avgift
   1. med 23 000 kr avseende cigaretter,
   2. med 21 500 kr avseende rulltobak,
   3. med 900 kr avseende tobak för användning i munnen, och
   4. med 2 700 kr avseende tobaksvaror som inte omfattas av 1-3. Förordning (2017:298)

10 §

  Om det finns särskilda skäl, får Folkhälsomyndigheten i det enskilda fallet besluta att en avgift ska sättas ned eller efterskänkas. Förordning (2017:298)

11 §

  Folkhälsomyndigheten får, enligt 18 § tobakslagen (1993:581), meddela föreskrifter om
   1. vilka cigaretter och vilken rulltobak som ska anses ha karakteristisk smak,
   2. vilka tillsatser i tobaksvaror som ska förbjudas,
   3. gränsvärden för skadliga ämnen som tobaksvaror får innehålla eller ge upphov till, och
   4. mätning och övervakning av sådana gränsvärden.
Förordning (2017:298)

12 §

  Folkhälsomyndigheten får, utöver vad som framgår av 2 §, meddela föreskrifter om hur hälsovarningar på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning enligt 9 § första stycket tobakslagen (1993:581) ska utformas.
Förordning (2017:298)

13 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt 16 och 18 c §§ tobakslagen (1993:581). Förordning (2017:298)

14 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om anmälan enligt 12 f § tobakslagen (1993:581) och uppgiftskyldigheten enligt 18 d § samma lag. Förordning (2017:298)

15 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om hur kontrollköp enligt 22 a § tobakslagen (1993:581) ska genomföras. Förordning (2017:298)

16 §

  Folkhälsomyndigheten får, utöver vad som framgår av 7-10 §§, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om avgifterna.
Förordning (2017:298)

17 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om utformningen av den unika identitetsmärkningen och säkerhetsmärkningen enligt 3 kap. 7 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Folkhälsomyndigheten ska lämna information om säkerhetsmärkningen på det sätt som anges i artikel 3.3 och 3.4 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror. Förordning (2019:9)

18 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. registreringsskyldigheten och skyldigheten att upprätthålla register enligt 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, och
   2. tekniska standarder för inrättande och drift av ett system för spårning. Förordning (2019:9)