Förordning (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek

3 av 14 paragrafer (21 %) har ändrats i förordning (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:2047). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


4 §

  Statsbidrag lämnas för ett kalenderhalvår i sänder i den mån det finns tillgång på medel. Förordning (2018:2047)

6 §

  Statsbidrag får lämnas för anställning av personal som har utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap och som innebär en personalförstärkning, i form av en utökad personalnärvaro i skolbiblioteken.

Om sådan personal som anges i första stycket inte finns att tillgå, får statsbidrag lämnas för anställning av personal som har annan lämplig utbildning.

Har en huvudman redan beviljats statsbidrag för personalförstärkning får statsbidrag beviljas kommande kalenderhalvår för att huvudmannen ska kunna bibehålla förstärkningen. Förordning (2018:2047)

8 §

  Statsbidrag lämnas med ett schablonbelopp som motsvarar en fjärdedel av en genomsnittlig årlig heltidslönekostnad på nationell nivå för bibliotekarier och arkivarier.

Om en huvudman ansöker om statsbidrag för anställning som inte omfattar eller motsvarar heltid, ska bidragets storlek reduceras i motsvarande mån. Förordning (2018:2047)

Whoops, looks like something went wrong.