Förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

8 av 10 paragrafer (80 %) har ändrats i förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:233). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 9 § lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter i fråga om 2-6 §§,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 7 och 7 a §§.
Förordning (2019:233)

2 §

  I följande författningar finns bestämmelser av betydelse för tillämpningen av denna förordning:
   1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag.
   2. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013 av den 15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets ITS-direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon.
   3. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013 av den 15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare.
   4. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/962 av den 18 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU- omfattande realtidstrafikinformationstjänster.
   5. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1926 av den 31 maj 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU- omfattande multimodala reseinformationstjänster.
Förordning (2019:233)

4 a §

  Trafikverket ska efter ansökan utse prioriterade zoner enligt artikel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/962. Förordning (2019:233)

5 §

  Trafikverket ska fullgöra de uppgifter som åligger Sverige i fråga om åtkomstpunkter enligt
   1. artikel 5.2 och 5.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013,
   2. artikel 7.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013,
   3. artikel 3.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/962,
   4. artikel 3.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1926. Förordning (2019:233)

6 §

  Transportstyrelsen ska vara behörigt nationellt organ enligt
   1. artikel 8.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013,
   2. artikel 9.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013,
   3. artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/962,
   4. artikel 9.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1926. Förordning (2019:233)

7 §

  Transportstyrelsen ska löpande informera och tillhandahålla Europeiska kommissionen de uppgifter som åligger Sverige enligt
   1. artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013,
   2. artikel 10 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013,
   3. artikel 12 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/962,
   4. artikel 10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1926. Förordning (2019:233)

7 a §

  Transportstyrelsen ska vart tredje år till Europeiska kommissionen översända en sådan rapport som avses i artikel 17.3 i direktiv 2010/40/EU. Trafikverket ska ta fram det underlag som krävs för rapporten. Förordning (2019:233)

8 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning, av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013, av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013, av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/962 och av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1926. Förordning (2019:233)