Förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel

4 av 21 paragrafer (19 %) har ändrats i förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:654). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 3-7, 16 och 19 §§,
   - 14 kap. 13 § miljöbalken ifråga om 13 och 14 §§, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2016:797)

13 §

  Den som till Sverige för in nematoder, insekter eller spindeldjur som är godkända enligt denna förordning eller på marknaden släpper ut nematoder, insekter eller spindeldjur som är godkända enligt denna förordning, ska omedelbart underrätta Naturvårdsverket om det efter godkännandet kommer fram uppgifter om att organismerna kan ha skadliga effekter på människors hälsa eller på miljön.
Förordning (2016:797)

14 §

  Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om underrättelseskyldigheten i 13 §.

Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Kemikalieinspektionen och Statens jordbruksverk. Förordning (2016:797)

19 §

  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 19 och 21 §§ miljötillsynsförordningen.
Förordning (2020:654)