Förordning (2016:443) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision

3 av 5 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (2016:443) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:1353). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


2 §

  Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Revisorsinspektionen om vilka företag som är företag av allmänt intresse enligt 2 § 9 revisorslagen (2001:883).
Förordning (2016:1353)

3 §

  Finansinspektionen ska lämna Revisorsinspektionen sådana uppgifter som Finansinspektionen har och som Revisorsinspektionen behöver för den rapport om utvecklingen på marknaden för tillhandahållande av revisionstjänster till företag av allmänt intresse som Revisorsinspektionen ska utarbeta enligt artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG. Förordning (2016:1353)

5 §

  Om Finansinspektionen med stöd av 7 § lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision beslutar att en styrelseledamot eller en verkställande direktör i ett företag av allmänt intresse, eller en ställföreträdare för en sådan befattningshavare, under viss tid inte får ha den befattningen, ska inspektionen snarast underrätta Bolagsverket och Revisorsinspektionen om beslutet. Förordning (2016:1353)