Förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

6 av 11 paragrafer (55 %) har ändrats i förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:321). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

   Träder i kraft 2021-06-01
Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. Förordningen innehåller också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EU:s förordning om elektronisk identifiering). Förordning (2021:321)

6 §

   Träder i kraft 2021-06-01
Anslutningsskyldigheten i 1 a § lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering gäller inte för Säkerhetspolisen eller myndigheter som hör till Försvarsdepartementet.
Förordning (2021:321)

7 §

   Träder i kraft 2021-06-01
Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om
   1. förfarandet och kraven för anslutning till den svenska förbindelsepunkten (noden) för inkommande gränsöverskridande elektronisk identifiering, och
   2. skyldigheten för den som är ansluten till en svensk nod för inkommande eller utgående gränsöverskridande elektronisk identifiering att underrätta myndigheten om händelser som kan ha betydelse för nodens funktionalitet eller säkerhet.
Förordning (2021:321)

8 §

   Träder i kraft 2021-06-01
Myndigheten för digital förvaltning ska till noden för inkommande gränsöverskridande elektronisk identifiering på begäran ansluta dem som uppfyller kraven för en sådan anslutning trots att de inte omfattas av anslutningsskyldigheten i 1 a § lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering.

Myndigheten får ta ut avgifter av de privata aktörer som har anslutit sig till noden för inkommande gränsöverskridande elektronisk identifiering som myndigheten tillhandahåller.
Förordning (2021:321)

9 §

   Träder i kraft 2021-06-01
Myndigheten för digital förvaltning ska
   1. ansvara för anmälan av system för elektronisk identifiering enligt EU:s förordning om elektronisk identifiering och de rättsakter som meddelas med stöd av förordningen, och
   2. ansvara för åtgärder vid säkerhetsincidenter enligt artikel 10 i EU:s förordning om elektronisk identifiering.
Förordning (2021:321)

10 §

   Träder i kraft 2021-06-01
Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om vilka krav som ska gälla för att ett system för elektronisk identifiering ska få anmälas för gränsöverskridande elektronisk identifiering enligt EU:s förordning om elektronisk identifiering och de rättsakter som meddelas med stöd av förordningen. Förordning (2021:321)

Whoops, looks like something went wrong.