Förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

4 av 14 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:189). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-27


1 §

  Denna förordning gäller i fråga om avgifter enligt
   - 4 kap. 21 § postlagen (2010:1045),
   - 10 § lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster,
   - 8 kap. 17 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
   - 15 § radioutrustningslagen (2016:392),
   - 5 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät, och
   - 7 § lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering.

Avgifterna ska betalas till Post- och telestyrelsen, som får disponera avgiftsinkomsterna i verksamheten.
Förordning (2019:189)

2 §

  Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en årlig avgift. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som Post- och telestyrelsen har för sin verksamhet enligt den lagen och får uppgå till högst 28 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna. Förordning (2018:62)

4 a §

  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som omfattas av skyldigheterna enligt artiklarna 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster ska betala avgift för myndighetens verksamhet enligt lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Avgifterna får uppgå till högst 5 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillhandahållarna.
Förordning (2019:189)

12 §

  Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om avgifterna.

Post- och telestyrelsen får när det gäller sådana avgifter som avses i någon av 2-4 a §§ eller 11 § helt eller delvis befria någon från avgiftsskyldighet, om det finns särskilda skäl till det. Förordning (2019:189)