Förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

5 av 15 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:888). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  Denna förordning gäller i fråga om avgifter enligt
   - 4 kap. 21 § postlagen (2010:1045),
   - 10 § lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster,
   - 8 kap. 17 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
   - 15 § radioutrustningslagen (2016:392),
   - 5 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät, och
   - 7 § lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering.

Avgifterna ska betalas till Post- och telestyrelsen, som får disponera avgiftsinkomsterna i verksamheten.
Förordning (2019:189)

2 §

  Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en årlig avgift. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som Post- och telestyrelsen har för sin verksamhet enligt den lagen och får uppgå till högst 28 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna. Förordning (2018:62)

4 a §

  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som omfattas av skyldigheterna enligt artiklarna 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster ska betala avgift för myndighetens verksamhet enligt lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Avgifterna får uppgå till högst 5 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillhandahållarna.
Förordning (2019:189)

6 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska betalas för användning av radiosändare, utöver avgifter för anmäld verksamhet, får uppgå till högst 170 000 000 kr.

För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr och för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr.
Förordning (2020:888)

12 §

  Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om avgifterna.

Post- och telestyrelsen får när det gäller sådana avgifter som avses i någon av 2-4 a §§ eller 11 § helt eller delvis befria någon från avgiftsskyldighet, om det finns särskilda skäl till det. Förordning (2019:189)