Förordning (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå

6 av 26 paragrafer (23 %) har ändrats i förordning (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:250). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  Utbildningsbidrag får enligt denna förordning lämnas till den som deltar i utbildning enligt förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Bestämmelser om utbildningsbidrag vid frånvaro från utbildningen finns i 9-12 §§. Bestämmelser om utbildningsbidrag när det saknas möjlighet att bedriva studier finns i 12 a §. Förordning (2020:250)

8 §

  Om det till en studerande lämnas utbildningsbidrag enligt 9 eller 12 a § när det för samma tid dessförinnan har beviljats bidrag för studier enligt 5 §, ska den tid som den studerande är frånvarande eller saknar möjlighet att bedriva studier inte räknas in i det sammanlagda antalet månader enligt 5 och 6 §§. Förordning (2020:250)

10 §

  Utbildningsbidrag får lämnas enligt 9 § vid frånvaro
   1. på grund av sjukdom varvid 3 kap. 26 och 28-32 §§ studiestödsförordningen (2000:655) ska tillämpas,
   2. för en studerande som är förälder för tillfällig vård av barn i situationer som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken eller i sådana föreskrifter som avses i 2 kap. 5 a § samma balk,
   3. för en studerande som är förälder i samband med att den studerandes barn under 18 år har avlidit, och
   4. för vård av närstående enligt 47 kap. 3 och 4 §§ socialförsäkringsbalken. Förordning (2020:250)

11 §

  Utbildningsbidrag får lämnas enligt 10 § första stycket 1 under sammanlagt högst tolv månader.

Utbildningsbidrag får lämnas enligt 10 § första stycket 2 under längst den tid per kalenderår och barn som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken eller i sådana föreskrifter som avses i 2 kap. 5 a § samma balk.

Utbildningsbidrag får lämnas enligt 10 § första stycket 3 under högst två veckor per barn och gäller tidigast från och med dagen efter den dag då barnet har avlidit och senast den dag som infaller 90 dagar efter den dag då barnet har avlidit.

Utbildningsbidrag får lämnas enligt 10 § första stycket 4 under högst 240 dagar för vård av en person som avses i 47 kap. 4 § socialförsäkringsbalken och i högst 100 dagar för varje annan person som vårdas. Förordning (2020:250)

12 a §

  En studerande har rätt att behålla utbildningsbidraget om åtgärder för att förhindra spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 innebär att den studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av
   1. att en högskola inte kan erbjuda utbildning, eller
   2. andra omständigheter som den studerande inte kan råda över.
Förordning (2020:250)

19 §

  En studerande som har utbildningsbidrag och som gör uppehåll i utbildningen på grund av tillfällig vård av barn ska, när vården har avslutats, lämna en försäkran till högskolan om att han eller hon under vårdtiden har varit förhindrad att studera på grund av tillfällig vård av barn.

Om vårdperiodens längd överstiger sju dagar, ska den studerande från och med den åttonde vårddagen med läkarintyg styrka att uppehållet i studierna beror på en sådan situation som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken. Kravet på läkarintyg ska dock inte tillämpas om situationen är sådan att ett läkarintyg inte hade krävts för rätt till tillfällig föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken. Vid beräkning av vårdperiodens längd motsvarar en kalendervecka sju vårddagar. Förordning (2020:250)