Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

1 av 23 paragraf (4 %) har ändrats i förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1536). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-27


4 §

  Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till lärare inom sådan utbildning som avses i 3 § som
   1. är anställda hos någon som avses i 3 §,
   2. deltar i
      a) uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal eller motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller
      b) högskoleutbildning i ämnet svenska som andraspråk på grundnivå eller avancerad nivå som anordnas av ett universitet eller en högskola med statlig huvudman eller av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina, och
   3. undervisar i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning eller deltar i sådan utbildning som avses i 2 med avsikt att undervisa i ämnet eller utbildningen.

Den utbildning som avses i första stycket 2 ska syfta till att
   1. ge lärarna behörighet att undervisa i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning, eller
   2. ge läraren kunskaper inom ämnet svenska som andraspråk.
Förordning (2018:1536)