Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

5 av 23 paragrafer (22 %) har ändrats i förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:468). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


4 §

  Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till lärare inom sådan utbildning som avses i 3 § som
   1. är anställda hos någon som avses i 3 §,
   2. deltar i
      a) uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal eller motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller
      b) högskoleutbildning i ämnet svenska som andraspråk på grundnivå eller avancerad nivå som anordnas av ett universitet eller en högskola med statlig huvudman eller av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina, och
   3. undervisar i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning eller deltar i sådan utbildning som avses i 2 med avsikt att undervisa i ämnet eller utbildningen.

Den utbildning som avses i första stycket 2 ska syfta till att
   1. ge lärarna behörighet att undervisa i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning, eller
   2. ge läraren kunskaper inom ämnet svenska som andraspråk.
Förordning (2018:1536)

10 §

  Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för enligt den första ramen enligt 9 § ska vid urval företräde ges, i den ordning som anges nedan, till en lärare som är verksam inom
   1. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare,
   2. ämnet svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning,
   3. ämnet svenska inom kommunal vuxenutbildning,
   4. skolväsendet, ett särskilt ungdomshem enligt 24 kap. 9 § skollagen (2010:800) eller kriminalvårdsanstalt, eller
   5. folkhögskola som får statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.
Förordning (2020:468)

11 §

  Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för enligt den andra ramen enligt 9 § ska vid urval företräde ges, i den ordning som anges nedan, till en lärare som är verksam inom
   1. ämnet svenska som andraspråk inom skolväsendet utom kommunal vuxenutbildning,
   2. ämnet svenska inom skolväsendet utom kommunal vuxenutbildning, eller
   3. skolväsendet eller ett särskilt ungdomshem enligt 24 kap. 8 § skollagen (2010:800). Förordning (2020:468)

12 §

  Statens skolverk ska vid sin fördelning av medel enligt 10 och 11 §§ inom varje prioriterad kategori ta särskild hänsyn till det behov av behöriga lärare som lärarens arbetsgivare har. Förordning (2020:43)

14 §

  Sedan Statens skolverk har prövat ansökningar från alla sökande får verket besluta att fördela de medel som återstår eller som har återkrävts enligt 20 § till arbetsgivare vilkas behov av behöriga lärare bedöms vara särskilt stora. Detta gäller oavsett om det är fråga om lärare som avses i 10 eller 11 §. Förordning (2020:43)