Förordning (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

5 av 17 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1268). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  Energimarknadsinspektionen är nationell tillsynsmyndighet och ska, om annat inte är särskilt föreskrivet i lag eller i en annan förordning, fullgöra tillsynsmyndighetens uppgifter enligt
   1. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU, och
   2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/692. Förordning (2020:1268)

3 §

  Energimarknadsinspektionen fullgör uppgifter som följer av
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/942 av den 5 juni 2019 om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter,
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el,
   3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005, och
   4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi. Förordning (2020:1268)

3 a §

  Energimarknadsinspektionen ska vara behörig myndighet enligt
   1. kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer,
   2. kommissionens förordning (EU) 2016/1388 av den 17 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare, och
   3. kommissionens förordning (EU) 2016/1447 av den 26 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler. Förordning (2018:1430)

6 §

  Energimarknadsinspektionen ska
   1. verka för energieffektivitet och effektiv konkurrens på elmarknaden och naturgasmarknaden,
   2. främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden,
   3. verka för funktion, effektivitet och konkurrenskraftiga priser på fjärrvärmemarknaden, och
   4. inom sitt verksamhetsområde bidra till att de energipolitiska mål som riksdagen har godkänt uppnås. Förordning (2018:1430)

9 §

  Energimarknadsinspektionen får ingå överenskommelser med byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och nationella tillsynsmyndigheter i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i frågor om samarbete och utbyte av information enligt artikel 7.2 i förordning (EU) nr 1227/ 2011. Detta gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Generaldirektören ingår överenskommelser enligt första stycket. Innan en överenskommelse ingås ska Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) underrättas. Förordning (2019:823)

Whoops, looks like something went wrong.