Förordning (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

4 av 17 paragrafer (24 %) har ändrats i förordning (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1306). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-23


2 §

  Energimarknadsinspektionen är nationell tillsynsmyndighet och ska, om annat inte är särskilt föreskrivet i lag eller i en annan förordning, fullgöra tillsynsmyndighetens uppgifter enligt
   1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen, och
   2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/692.
Förordning (2019:1306)

3 a §

  Energimarknadsinspektionen ska vara behörig myndighet enligt
   1. kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer,
   2. kommissionens förordning (EU) 2016/1388 av den 17 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare, och
   3. kommissionens förordning (EU) 2016/1447 av den 26 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler. Förordning (2018:1430)

6 §

  Energimarknadsinspektionen ska
   1. verka för energieffektivitet och effektiv konkurrens på elmarknaden och naturgasmarknaden,
   2. främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden,
   3. verka för funktion, effektivitet och konkurrenskraftiga priser på fjärrvärmemarknaden, och
   4. inom sitt verksamhetsområde bidra till att de energipolitiska mål som riksdagen har godkänt uppnås. Förordning (2018:1430)

9 §

  Energimarknadsinspektionen får ingå överenskommelser med byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och nationella tillsynsmyndigheter i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i frågor om samarbete och utbyte av information enligt artikel 7.2 i förordning (EU) nr 1227/ 2011. Detta gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Generaldirektören ingår överenskommelser enligt första stycket. Innan en överenskommelse ingås ska Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) underrättas. Förordning (2019:823)