Förordning (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån

1 av 14 paragraf (7 %) har ändrats i förordning (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:510). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


2 §

  Myndigheten ska
   1. vara nationell statistikbyrå med den innebörd som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/759,
   2. utföra de uppgifter gällande årsrapporter som Sverige har enligt artikel 11.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009,
   3. göra långsiktiga prognoser inom arbetsmarknads-, befolknings- och utbildningsområdet,
   4. vara nationell koordinator för Internationella valutafondens gemensamma datastandard i Sverige,
   5. verka för samarbete mellan de statistikansvariga myndigheterna,
   6. ge råd och stöd till statistikansvariga myndigheter i principiella frågor om den officiella statistikens kvalitet och i frågor om att underlätta uppgiftslämnandet,
   7. senast den 31 mars varje år lämna en rapport till regeringen om systemet för den officiella statistiken, med en analys av de utvärderingar av kvaliteten som de statistikansvariga myndigheterna ska göra enligt 13 a § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
   8. föra en förteckning över statistikansvariga myndigheters statistikprodukter,
   9. sammanställa en årlig publiceringsplan för den officiella statistiken, och
   10. förvalta och utveckla det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar.
Förordning (2019:510)