Förordning (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi

2 av 17 paragrafer (12 %) har ändrats i förordning (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:490). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


2 §

  Bidrag får endast ges till åtgärder som påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförts senast den 30 juni 2021 och om systemet
   1. är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet, och
   2. bidrar till att
      a) lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället, och
      b) öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.
Förordning (2020:490)

17 §

  Länsstyrelsens beslut får överklagas till Statens energimyndighet.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Statens energimyndighet i ett överklagat ärende om utbetalning av stöd enligt 12 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:905)