Förordning (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

11 av 18 paragrafer (61 %) har ändrats i förordning (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:149). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 3 § lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel i fråga om 1 a och 3-8 §§,
   - 5 § lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel i fråga om 9 §,
   - 6 § lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel i fråga om 10 §,
   - 9 § lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel i fråga om 16 § 2, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2017:990)

1 a §

  Denna förordning gäller inte för installationer som förvaltas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Fortifikationsverket eller Försvarets radioanstalt. Förordning (2017:990)

2 a §

  Med alternativa drivmedel i lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel och i denna förordning avses bland annat
   - el,
   - väte,
   - biodrivmedel enligt definitionen i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen,
   - syntetiska och paraffiniska bränslen,
   - metangas, och
   - gasol.
Förordning (2018:149)

9 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna information om vilka fordon som regelbundet kan tankas med enskilda drivmedel på marknaden eller laddas vid laddningspunkter. Förordning (2017:990)

10 §

  Konsumentverket får meddela föreskrifter om skyldighet att vid tankstationer tillhandahålla information om enhetspriser för andra relevanta drivmedel.
Förordning (2017:990)

11 §

  Statens energimyndighet utövar tillsyn över att 4 § lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel om avgifter för laddning av elfordon följs.
Förordning (2017:990)

12 §

  Statens energimyndighet utövar tillsyn över att 3-5 §§ följs. Förordning (2017:990)

13 §

  Transportstyrelsen utövar tillsyn över att 6 § följs när det gäller de delar av systemet för landströmsförsörjning som är fast monterade på fartyget eller följer med fartyget vid färd. Transportstyrelsen får överlåta uppgiften att utöva tillsyn till en fysisk eller juridisk person.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om de krav som ska uppfyllas av den som tillsynen överlåts till.
Förordning (2017:990)

14 §

  Elsäkerhetsverket utövar tillsyn över att 6 § följs när det gäller de delar av systemet för landströmsförsörjning som är fast monterade på land eller som förvaras på land när systemet inte används. Förordning (2017:990)

15 §

  Transportstyrelsen utövar tillsyn över att föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 § följs. Förordning (2017:990)

16 §

  Den myndighet eller kommun som utövar tillsyn får meddela föreskrifter om
   1. tillsynen, och
   2. avgifter för ärendehandläggning och för tillsynen.
Förordning (2017:990)

Whoops, looks like something went wrong.