Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

21 av 43 paragrafer (49 %) har ändrats i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:591). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-23


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för sådan yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbild- ning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå som planeras och bedrivs i samverkan mellan flera kommuner under medverkan av arbetslivet i de samverkande kommunerna och som syftar till att leda till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden (regionalt yrkesvux).

Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag för orienteringskurser och kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, som kombineras med regionalt yrkesvux. Förordningen innehåller dessutom bestämmelser om statsbidrag för lärlingsutbildning i regionalt yrkesvux.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 40 § och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2020:469)

2 §

  Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsperiod) i den utsträckning det finns tillgång på medel.

Statsbidrag lämnas med i 24-31 a §§ angivna belopp per årsstudieplats för en bidragsperiod. Omfattningen av en årsstudieplats framgår av 2 kap. 2 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Förordning (2020:27)

4 §

  I regionalt yrkesvux ska de samverkande kommunerna erbjuda kombinationer av nationella kurser i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde (sammanhållna yrkesutbildningar).
Förordning (2019:522)

6 §

  De samverkande kommunerna ska i regionalt yrkesvux erbjuda enstaka kurser i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde utifrån elevernas behov. Förordning (2019:522)

7 §

  Yrkesutbildning i regionalt yrkesvux ska organiseras så att eleverna vid behov kan kombinera utbildningen med annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning. Förordning (2020:469)

9 §

  Bestämmelser om beslut om betyg och betygssättning finns i 3 kap. 16 §, 20 kap. 35-39 §§ och 21 kap. 18-20 b §§ skollagen (2010:800) och 4 kap. 1-10 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Därutöver gäller för regionalt yrkesvux att betyg på en kurs som helt eller delvis genomförs på en arbetsplats ska beslutas av läraren i ämnet efter inhämtande av synpunkter från handledaren. Förordning (2019:522)

11 §

  Sammanhållna yrkesutbildningar kan i regionalt yrkesvux ges i form av lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux ska syfta till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning på en arbetsplats få kunskaper inom ett yrkesområde.

En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska
   1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiepoäng i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde, och
   2. till minst 70 procent genomföras på en arbetsplats.

En lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå ska
   1. omfatta minst 400 och högst 1 600 gymnasiesärskolepoäng i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde, och
   2. till övervägande del genomföras på en arbetsplats.
Förordning (2020:469)

16 a §

  Om arbetsplatsförlagt lärande inte kan erbjudas på en sammanhållen yrkesutbildning eller lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux, får statsbidrag för utbildningen lämnas bara om
   1. planerade platser för arbetsplatsförlagt lärande inte kan tillhandahållas på grund av omständigheter som de samverkande kommunerna inte kunnat råda över, eller
   2. utbildningen av säkerhets- eller hälsoskäl inte kan förläggas till en arbetsplats utanför skolan.
Förordning (2020:591)

20 §

  Ytterligare villkor som ska vara uppfyllda för att få statsbidrag enligt denna förordning är följande:
   1. Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.
   2. De samverkande kommunerna ska åta sig att sammantaget finansiera ett antal årsstudieplatser utöver de årsstudieplatser som de beviljas statsbidrag för. De ytterligare årsstudieplatserna ska motsvara minst tre sjundedelar av de årsstudieplatser som de får statsbidrag för.
   3. Sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna.
   4. Utbudet ska planeras efter samråd med
      a) den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, och
      b) Arbetsförmedlingen.
   5. De samverkande kommunerna ska
      a) visa på ett behov av utbildningen,
      b) erbjuda en möjlighet till validering, och
      c) erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens.

Undantag från villkoret om samverkan mellan minst tre kommuner i första stycket 1 får medges om det finns synnerliga skäl.

Villkoret i första stycket 2 gäller inte lärlingsutbildning eller sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter. Förordning (2020:27)

23 §

  Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas för
   1. individuella kurser,
   2. gymnasiearbete eller gymnasiesärskolearbete,
   3. utbildning som eleven har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen (2010:800),
   4. utbildning eller utbildningsplats som statsbidrag lämnas för på annat sätt, eller
   5. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet. Förordning (2016:1246)

24 §

  Statsbidrag för lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux lämnas med 50 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden. Förordning (2019:522)

25 §

  Om statsbidrag lämnas för lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux får statsbidrag lämnas till de samverkande kommunerna även för ersättning till arbetsplatsen. Varje elev som tas emot på en arbetsplats för arbetsplatsförlagt lärande berättigar de samverkande kommunerna till statsbidrag för ersättning till arbetsplatsen med högst 40 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden. Förordning (2019:522)

26 §

  Om statsbidrag lämnas för lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux får statsbidrag även lämnas till de samverkande kommunerna för handledarutbildning. Sådant statsbidrag får lämnas med högst 3 500 kronor per bidragsperiod för varje handledare på en arbetsplats som tar emot en elev som antagits till lärlingsutbildningen, om handledaren har fullföljt en handledarutbildning som Statens skolverk bedömer uppfyller de krav som verket har ställt upp för sådan utbildning. Bidrag får inte lämnas för en handledare som statsbidrag enligt denna förordning har lämnats för tidigare. Förordning (2019:522)

27 §

  Har upphävts genom förordning (2017:950)

28 §

  För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom barn- och fritidsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet samt andra liknande ämnen som är relevanta för ett yrkesområde lämnas statsbidrag med 35 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden.
Förordning (2019:522)

29 §

  För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet samt andra liknande ämnen som är relevanta för ett yrkesområde lämnas statsbidrag med 75 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden.
Förordning (2019:522)

30 §

  För kurser i yrkesämnen inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning lämnas statsbidrag med 75 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden. Förordning (2020:469)

31 §

  För orienteringskurser och för kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå lämnas statsbidrag med 30 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden. Förordning (2017:950)

31 a §

  Statsbidrag lämnas till stödjande insatser för sådan yrkesutbildning i regionalt yrkesvux som, i syfte att ge eleverna ökade möjligheter att nå målen för utbildningen, kombineras med utbildning i svenska för invandrare eller svenska som andraspråk. Statsbidraget lämnas med 35 000 kronor per årsstudieplats under bidragsperioden utöver det bidrag som lämnats enligt 24 och 28-30 §§. Förordning (2020:27)

33 §

  Ansökan ska göras gemensamt av de samverkande kommunerna. Av ansökan ska det framgå
   1. vilket eller vilka yrkesområden som ansökan avser,
   2. hur många årsstudieplatser och verksamhetspoäng som utbildningen sammanlagt ska omfatta,
   3. att utbildningen inbegriper en möjlighet till validering om det finns elever som behöver det,
   4. en analys av kompetensbehovet hos den privata och offentliga arbetsmarknaden inom de samverkande kommunerna,
   5. hur utbildningen har planerats och på vilket sätt den planerade utbildningen svarar mot kompetensbehovet hos arbetsmarknaden inom de samverkande kommunerna,
   6. skälen till att kommunerna gemensamt har prioriterat det eller de yrkesområden som ansökan avser,
   7. att de samverkande kommunerna åtar sig att, om ansökan beviljas, sammantaget finansiera utbildning som motsvarar utbildning enligt denna förordning i den omfattning i årsstudieplatser som anges i 20 § första stycket 2, och
   8. övriga uppgifter som följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 40 §.

Av ansökan ska det också framgå hur företrädare för arbetslivet i de samverkande kommunerna har medverkat i planeringen av utbildningen samt hur den regionalt utvecklingsansvariga aktören i det eller de län som kommunerna tillhör och Arbetsförmedlingen har medverkat i planeringen av utbildningsutbudet. Förordning (2020:27)

37 §

  Kommuner som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldiga om
   1. något av villkoren för bidraget i väsentlig mån har åsidosatts,
   2. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, eller
   4. kommunen inte lämnar uppgifter som avses i 35 §.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Skolverket ska avstå från återkrav om arbetsplatsförlagt lärande inte har kunnat tillhandahållas på grund av omständigheter som anges i 16 a §.

Skolverket får besluta att avstå från återkrav helt eller delvis även i andra fall än som avses i tredje stycket om det finns särskilda skäl. Förordning (2020:591)