Förordning (2016:989) om statsbidrag till film

4 av 31 paragrafer (13 %) har ändrats i förordning (2016:989) om statsbidrag till film sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1117). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


13 §

  Statsbidrag enligt 12 § 1 och 3-6 får lämnas till producent, distributör, biografägare, visningsorganisation, festivalarrangör eller annan aktör som sprider och visar film offentligt.

En ideell organisation som får statsbidrag i form av verksamhetsbidrag enligt 12 § ska vara demokratiskt uppbyggd och i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Statsbidrag enligt 12 § 2 får lämnas till biografägare eller sammanslutningar av biografägare. Förordning (2019:81)

16 §

  Statsbidrag enligt 15 § första stycket 1 får lämnas till en region eller en kommun med ansvar inom det regionala tillväxtarbetet, eller till andra aktörer som på uppdrag av en region eller en kommun med ansvar inom det regionala tillväxtarbetet anordnar filmkulturell verksamhet, samt till huvudmän inom skolväsendet.

Statsbidrag enligt 15 § första stycket 2 får lämnas till huvudmän för regionala resurscentrum för film.
Förordning (2019:1117)

29 §

  Vid handläggningen av ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
   - 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
   - 10 § om partsinsyn,
   - 16-18 §§ om jäv,
   - 23 § om utredningsansvaret,
   - 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
   - 25 § om kommunikation,
   - 31 § om dokumentation av beslut,
   - 32 § om motivering av beslut, och
   - 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till. Förordning (2018:906)

30 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 25 och 26 §§ får dock inte överklagas.
Förordning (2019:81)