Lag (2017:1000) om en europeisk utredningsorder

8 av 86 paragrafer (9 %) har ändrats i lag (2017:1000) om en europeisk utredningsorder sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:67). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


1 kap. 4 §

  En utredningsåtgärd enligt denna lag ska avse eller motsvara
   1. förhör under förundersökning,
   2. bevisupptagning vid domstol,
   3. förhör genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring,
   4. beslag, kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken eller en åtgärd enligt 27 kap. 15 § samma balk,
   5. husrannsakan och andra åtgärder enligt 28 kap. rättegångsbalken,
   6. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning,
   7. tillfälligt överförande av en frihetsberövad person,
   8. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person,
   9. kontrollerad leverans,
   10. bistånd i en brottsutredning med användning av en skyddsidentitet,
   11. inhämtande av bevis som finns hos en myndighet, eller
   12. andra åtgärder som inte innebär användning av tvångsmedel eller någon annan tvångsåtgärd. Lag (2020:67)

2 kap. 5 §

  Innan åklagaren utfärdar en utredningsorder ska åklagaren ansöka om domstolens tillstånd till att utfärda utredningsordern, om utrednings-åtgärden avser
   1. kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken,
   2. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning eller hemlig dataavläsning, eller
   3. rättsmedicinsk undersökning enligt 16 § lagen (1995:832) om obduktion m.m.

I avvaktan på domstolens beslut får åklagaren under de förutsättningar som anges i 27 kap. 9 a och 21 a §§ rättegångsbalken eller 17 § lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning utfärda en utredningsorder för kvarhållande av försändelse, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning eller hemlig dataavläsning. Åklagaren ska utan dröjsmål anmäla till domstolen att en utredningsorder har utfärdats.

Innan en utredningsorder för husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning utfärdas, får åklagaren enligt 28 kap. 4 § första stycket och 13 § första stycket rättegångsbalken ansöka om domstolens tillstånd till att utfärda utredningsordern.

För domstolens handläggning gäller vad som är föreskrivet i rättegångsbalken eller annan författning för den åtgärd som avses. Lag (2020:67)

2 kap. 19 a §

  En utredningsorder får utfärdas för hemlig dataavläsning i Sverige eller i en annan medlemsstat.

En utredningsorder för hemlig dataavläsning i Sverige eller i en annan medlemsstat än den stat till vilken ordern översänds enligt 7 § första stycket får endast avse en åtgärd enligt 2 § första stycket 1-3 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning.

Om dataavläsningen enligt andra stycket ska ske i en annan medlemsstat än den stat till vilken ordern översänds enligt 7 § första stycket ska det av utredningsordern framgå att en underrättelse enligt 4 kap. 12 § har lämnats. Lag (2020:67)

2 kap. 19 b §

  När en utredningsorder för hemlig dataavläsning har utfärdats, ska 20 § andra stycket, 27 § och 28 § första stycket lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning tillämpas. I de fall där upptagningen eller uppteckningen görs i Sverige ska 28 § andra stycket lagen om hemlig dataavläsning tillämpas. Lag (2020:67)

3 kap. 10 §

  I avvaktan på domstolens beslut enligt 9 § första stycket får åklagaren, enligt de förutsättningar som anges i 27 kap. 9 a och 21 a §§ rättegångsbalken eller 17 § lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning, besluta att erkänna och verkställa en utredningsorder för kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken eller för hemlig avlyssning av elektro- nisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning eller hemlig dataavläsning. Lag (2020:67)

3 kap. 37 a §

  Vid verkställighet av en utredningsorder för hemlig dataavläsning som gäller en åtgärd enligt 2 § första stycket 1 och 2 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning tillämpas 34 §.

Vid verkställighet enligt 34 § 1 får inte någon upptagning eller uppteckning göras i Sverige, och 28 § andra stycket lagen om hemlig dataavläsning ska inte tillämpas. Vid sådan verkställighet tillämpas 35 § andra stycket. Lag (2020:67)

3 kap. 37 b §

  Vid verkställighet av en utredningsorder för hemlig dataavläsning som sker med stöd av 34 § 2 eller i andra fall av verkställighet av en utredningsorder för hemlig dataavläsning behöver upptagningar eller uppteckningar inte granskas enligt 28 § första stycket lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning. Upptagningar och uppteckningar, som finns kvar i Sverige efter det att ärendet har avslutats hos åklagaren och bevismaterialet har överlämnats med stöd av 38 eller 40 §, får bevaras endast om detta är tillåtet enligt 28 § första stycket lagen om hemlig dataavläsning.

I fråga om underrättelse till en enskild enligt 28 § andra stycket lagen om hemlig dataavläsning ska bestämmelserna i 36 § andra stycket tillämpas. Lag (2020:67)

4 kap. 16 §

  Det som anges om hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i 12-15 §§ tillämpas även för hemlig dataavläsning enligt 2 § första stycket 1-3 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning. Lag (2020:67)