Lag (2017:1000) om en europeisk utredningsorder

13 av 92 paragrafer (14 %) har ändrats i lag (2017:1000) om en europeisk utredningsorder sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:241). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 kap. 4 §

   Träder i kraft 2021-05-01
En utredningsåtgärd enligt denna lag ska avse eller motsvara
   1. förhör under förundersökning,
   2. bevisupptagning vid domstol,
   3. förhör genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring,
   4. beslag, kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken, en åtgärd enligt 27 kap. 15 § eller ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § samma balk,
   5. husrannsakan och andra åtgärder enligt 28 kap. rättegångsbalken,
   6. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning,
   7. tillfälligt överförande av en frihetsberövad person,
   8. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person,
   9. kontrollerad leverans,
   10. bistånd i en brottsutredning med användning av en skyddsidentitet,
   11. inhämtande av bevis som finns hos en myndighet, eller
   12. andra åtgärder som inte innebär användning av tvångsmedel eller någon annan tvångsåtgärd. Lag (2021:241)

2 kap. 5 §

  Innan åklagaren utfärdar en utredningsorder ska åklagaren ansöka om domstolens tillstånd till att utfärda utredningsordern, om utrednings-åtgärden avser
   1. kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken,
   2. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning eller hemlig dataavläsning, eller
   3. rättsmedicinsk undersökning enligt 16 § lagen (1995:832) om obduktion m.m.

I avvaktan på domstolens beslut får åklagaren under de förutsättningar som anges i 27 kap. 9 a och 21 a §§ rättegångsbalken eller 17 § lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning utfärda en utredningsorder för kvarhållande av försändelse, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning eller hemlig dataavläsning. Åklagaren ska utan dröjsmål anmäla till domstolen att en utredningsorder har utfärdats.

Innan en utredningsorder för husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning utfärdas, får åklagaren enligt 28 kap. 4 § första stycket och 13 § första stycket rättegångsbalken ansöka om domstolens tillstånd till att utfärda utredningsordern.

För domstolens handläggning gäller vad som är föreskrivet i rättegångsbalken eller annan författning för den åtgärd som avses. Lag (2020:67)

2 kap. 16 a §

   Träder i kraft 2021-05-01
När en utredningsorder för ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken har verkställts i den andra medlemsstaten får den som har förelagts åtgärden begära rättens prövning. För rättens prövning gäller 27 kap. 6 § första stycket samma balk.

Den tid en uppgift enligt 27 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken ska bevaras, räknas från den tidpunkt då åtgärden verkställdes i den andra medlemsstaten. Om det finns särskilda skäl får tiden för bevarande förlängas med högst 90 dagar. Lag (2021:241)

2 kap. 19 a §

  En utredningsorder får utfärdas för hemlig dataavläsning i Sverige eller i en annan medlemsstat.

En utredningsorder för hemlig dataavläsning i Sverige eller i en annan medlemsstat än den stat till vilken ordern översänds enligt 7 § första stycket får endast avse en åtgärd enligt 2 § första stycket 1-3 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning.

Om dataavläsningen enligt andra stycket ska ske i en annan medlemsstat än den stat till vilken ordern översänds enligt 7 § första stycket ska det av utredningsordern framgå att en underrättelse enligt 4 kap. 12 § har lämnats. Lag (2020:67)

2 kap. 19 b §

  När en utredningsorder för hemlig dataavläsning har utfärdats, ska 20 § andra stycket, 27 § och 28 § första stycket lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning tillämpas. I de fall där upptagningen eller uppteckningen görs i Sverige ska 28 § andra stycket lagen om hemlig dataavläsning tillämpas. Lag (2020:67)

3 kap. 5 §

   Träder i kraft 2021-05-01
En utredningsorder får inte erkännas och verkställas i Sverige om
   1. det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier eller om skydd för uppgifter som avses i 36 kap. 5 och 5 a §§ rättegångsbalken,
   2. ordern avser beslag av en skriftlig handling eller ett skriftligt meddelande eller ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift och det enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken finns hinder mot att ta handlingen eller meddelandet i beslag eller enligt 27 kap. 16 § fjärde stycket samma balk meddela ett föreläggande,
   3. det skulle medföra fara för Sveriges säkerhet, äventyra enskilda personers säkerhet eller medföra risk för röjande av uppgifter som rör underrättelseverksamhet,
   4. den gärning som avses i utredningsordern har begåtts utanför den utfärdande medlemsstatens territorium och helt eller delvis i Sverige, och gärningen inte motsvarar ett brott enligt svensk lag, eller
   5. utredningsåtgärden inte motsvarar en åtgärd som anges i 1 kap. 4 §.

En utredningsorder får inte vägras enligt första stycket 5, om en annan utredningsåtgärd kan vidtas som ger motsvarande resultat som den åtgärd som utredningsordern avser.
Lag (2021:241)

3 kap. 10 §

  I avvaktan på domstolens beslut enligt 9 § första stycket får åklagaren, enligt de förutsättningar som anges i 27 kap. 9 a och 21 a §§ rättegångsbalken eller 17 § lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning, besluta att erkänna och verkställa en utredningsorder för kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken eller för hemlig avlyssning av elektro- nisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning eller hemlig dataavläsning. Lag (2020:67)

3 kap. 33 a §

   Träder i kraft 2021-05-01
När en utredningsorder för ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken har verkställts, tillämpas 32 § första, fjärde och femte styckena. Lag (2021:241)

3 kap. 37 a §

  Vid verkställighet av en utredningsorder för hemlig dataavläsning som gäller en åtgärd enligt 2 § första stycket 1 och 2 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning tillämpas 34 §.

Vid verkställighet enligt 34 § 1 får inte någon upptagning eller uppteckning göras i Sverige, och 28 § andra stycket lagen om hemlig dataavläsning ska inte tillämpas. Vid sådan verkställighet tillämpas 35 § andra stycket. Lag (2020:67)

3 kap. 37 b §

  Vid verkställighet av en utredningsorder för hemlig dataavläsning som sker med stöd av 34 § 2 eller i andra fall av verkställighet av en utredningsorder för hemlig dataavläsning behöver upptagningar eller uppteckningar inte granskas enligt 28 § första stycket lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning. Upptagningar och uppteckningar, som finns kvar i Sverige efter det att ärendet har avslutats hos åklagaren och bevismaterialet har överlämnats med stöd av 38 eller 40 §, får bevaras endast om detta är tillåtet enligt 28 § första stycket lagen om hemlig dataavläsning.

I fråga om underrättelse till en enskild enligt 28 § andra stycket lagen om hemlig dataavläsning ska bestämmelserna i 36 § andra stycket tillämpas. Lag (2020:67)

4 kap. 1 §

   Träder i kraft 2021-05-01
Domstolens beslut enligt 2 kap. 5, 14, 16 och 16 a §§ får överklagas. Vid överklagande gäller vad som är föreskrivet i rättegångsbalken eller annan författning för beslut om den åtgärd som avses i utredningsordern.

Ett beslut i fråga om att utfärda en utredningsorder får inte överklagas. Lag (2021:241)

4 kap. 2 §

   Träder i kraft 2021-05-01
Domstolens beslut enligt 3 kap. 9, 32, 33 och 33 a §§ får överklagas. Vid överklagande gäller vad som är föreskrivet i rättegångsbalken eller annan författning för beslut om en åtgärd som motsvarar den åtgärd som avses i utredningsordern. Domstolens beslut enligt 3 kap. 25 § får överklagas på det sätt som gäller enligt rättegångsbalken.

Övriga beslut i fråga om erkännande och verkställighet av en utredningsorder får inte överklagas. Lag (2021:241)

4 kap. 16 §

  Det som anges om hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i 12-15 §§ tillämpas även för hemlig dataavläsning enligt 2 § första stycket 1-3 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning. Lag (2020:67)

Whoops, looks like something went wrong.