Förordning (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

6 av 9 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:119). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 23 kap. 24 § rättegångsbalken i fråga om 4 §,
   - 48 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken i fråga om 5 §, - 1 § lagen (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål i fråga om 6 §,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2018:161)

2 §

  Avvikelserna i 3-5 §§ i fråga om samråd, underrättelser och fullmakt får göras vid handläggning av brott där åtal enligt 19 kap. rättegångsbalken ska väckas vid någon av följande tingsrätter:
   - Attunda tingsrätt,
   - Gotlands tingsrätt,
   - Gävle tingsrätt,
   - Göteborgs tingsrätt,
   - Hudiksvalls tingsrätt,
   - Luleå tingsrätt,
   - Nacka tingsrätt,
   - Norrköpings tingsrätt,
   - Norrtälje tingsrätt,
   - Solna tingsrätt,
   - Stockholms tingsrätt,
   - Södertälje tingsrätt,
   - Södertörns tingsrätt,
   - Värmlands tingsrätt,
   - Växjö tingsrätt.
Förordning (2020:119)

6 §

  Tillgänglighetsdelgivning enligt lagen (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål får användas vid de tingsrätter som anges i 2 §. Förordning (2019:675)

7 §

  Information om tillgänglighetsdelgivning enligt 3 § lagen (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål ska lämnas skriftligen.

Polismyndigheten får, efter att ha gett Domstolsverket och Åklagarmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om vad informationen ska innehålla.
Förordning (2018:161)

8 §

  Handlingar som görs tillgängliga vid tingsrätten enligt 2 § lagen (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål ska samma dag sändas till den tilltalade om det är möjligt och inte bedöms obehövligt.

Handlingarna ska sändas på elektronisk väg. Om det inte är möjligt ska de sändas med post till den tilltalades senast kända adress eller folkbokföringsadress.

Den som delger information om tillgänglighetsdelgivning enligt 3 § andra stycket lagen (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål ska fråga den misstänkte till vilken adress handlingar enligt första stycket ska sändas. Förordning (2018:161)

9 §

  En tilltalad som inställer sig hos tingsrätten för att hämta handlingar som hålls tillgängliga enligt 2 § lagen (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål kan få ersättning av allmänna medel för kostnad för resa och uppehälle, om det är skäligt med hänsyn till hans eller hennes ekonomiska förhållanden, de kostnader som kan uppstå och omständigheterna i övrigt.

Rätten beslutar om ersättningen och får bevilja förskott. I övrigt gäller vad som i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. är föreskrivet om part enligt 21 kap. 12 § rättegångsbalken. Förordning (2018:161)

Whoops, looks like something went wrong.