Förordning (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter

35 av 57 paragrafer (61 %) har ändrats i förordning (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1450). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


8 §

  Reaktorinnehavarna ska tillsammans ge in den kostnadsberäkning som avses i 21 § 2 lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter till Riksgäldskontoret. Beräkningen ska ges in senast under september månad vart tredje år, samma år som det program som avses i 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet ges in enligt 25 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (2018:1450)

11 §

  En tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare ska, enskilt eller tillsammans med andra sådana tillståndshavare, ge in den kostnadsberäkning som avses i 21 § 2 lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter till Riksgäldskontoret senast den 7 januari vart tredje år. Förordning (2018:1450)

14 §

  Riksgäldskontoret ska inför varje avgiftsperiod enligt 7 § föreslå den kärnavfallsavgift och det finansieringsbelopp som ska gälla för var och en av tillståndshavarna. För reaktorinnehavare ska också ett kompletteringsbelopp föreslås. Förslaget ska
   1. utgå från kostnadsberäkningen enligt 8 eller 11 §, och
   2. ta hänsyn till den totala merkostnaden och tillståndshavarens eventuella rätt till sådana fondmedel som avses i 15 § lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Förordning (2018:1450)

15 §

  Riksgäldskontoret ska ge tillståndshavaren tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Om förslaget gäller en reaktorinnehavare, ska även berörda myndigheter, kommuner och organisationer ges tillfälle att lämna synpunkter.
Förordning (2018:1450)

16 §

  För varje reaktorinnehavare ska Riksgäldskontoret, med hänsyn till det som kommit fram i synpunkter enligt 15 §, ge in ett förslag till regeringen om vilken kärnavfallsavgift och vilka finansierings- och kompletteringsbelopp som ska gälla under den kommande avgiftsperioden. Förslagen ska ges in inom tolv månader från det att reaktorinnehavarnas kostnadsberäkning senast ska ha getts in enligt 8 §.
Förordning (2018:1450)

17 §

  För varje tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare ska Riksgäldskontoret, med hänsyn till det som kommit fram i synpunkter enligt 15 §, besluta den kärnavfallsavgift och det finansieringsbelopp som ska gälla under den kommande avgiftsperioden.

Om ett ärende har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt, ska Riksgäldskontoret lämna över ärendet till regeringen för beslut tillsammans med ett eget förslag till beslut. Ärendet ska då lämnas över inom sex månader från det att tillståndshavarens kostnadsberäkning senast ska ha getts in enligt 11 §. Förordning (2018:1450)

18 §

  I förslagen till regeringen ska Riksgäldskontoret yttra sig över kostnadsberäkningen och redovisa
   1. de närmare skälen för myndighetens bedömning,
   2. merkostnaden och beräkningsunderlaget för den, och
   3. vilka faktorer som anses vara särskilt kritiska för kostnadsutvecklingen. Förordning (2018:1450)

19 §

  Riksgäldskontoret får ge dispens från avgiftsskyldigheten enligt 8 § lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter.
Förordning (2018:1450)

24 §

  En tillståndshavare ska föreslå säkerheter enligt 9 § lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter till Riksgäldskontoret senast två månader efter det att
   1. regeringen har beslutat om finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp, om tillståndshavaren är reaktorinnehavare, och
   2. Riksgäldskontoret har beslutat om finansieringsbelopp, i övriga fall. Förordning (2018:1450)

30 §

  Riksgäldskontoret ska meddela regeringen om myndigheten bedömer att ställda säkerheter bör tas i anspråk. Förordning (2018:1450)

31 §

  En tillståndshavare ska senast den 30 oktober varje år ge in den utbetalningsplan som avses i 21 § 1 lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter till Riksgäldskontoret. Förordning (2018:1450)

32 §

  En tillståndshavares ansökan om utbetalning av fondmedel för sådana kostnader som avses i 4 § 1-3 och 8 lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter ska i fråga om utbetalningar som avser ett kalenderårs första kvartal ges in till Riksgäldskontoret senast den 30 oktober året innan och i övrigt senast en månad före den period som ansökan avser.

I ansökan ska det anges vilka kostnader som de utbetalade medlen ska finansiera. Förordning (2018:1450)

33 §

  Riksgäldskontoret prövar ansökningarna om utbetalning och beslutar hur och i vilken utsträckning fondmedel får användas av tillståndshavaren. Beslutet får endast avse kostnader som tillståndshavaren förväntas få under den period som ansökan avser och endast kostnader för åtgärder och verksamheter som ingår i de kostnadsberäkningar som har använts då kärnavfallsavgiften beslutades.

Om det finns särskilda skäl, får Riksgäldskontoret besluta att fondmedel får användas för åtgärder och verksamheter som inte har ingått i de kostnadsberäkningar som avses i första stycket.

Fondmedlen ska betalas ut i förskott för kalenderkvartal.
Förordning (2018:1450)

34 §

  En kommuns ansökan om fondmedel för sådana prövnings- och informationskostnader som avses i 4 § 7 a och 8 lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter ska ges in till Riksgäldskontoret senast tre månader före den period som ansökan avser.

I ansökan ska det anges vilka kostnader som de utbetalade medlen ska finansiera. Förordning (2018:1450)

35 §

  Riksgäldskontoret prövar ansökningarna om utbetalning och beslutar hur och i vilken utsträckning fondmedel får användas av kommunen. Ersättning får endast ges till kommuner där en anläggning för slutförvar för restprodukter planeras eller byggs och får bestämmas till högst 10 miljoner kronor per kommun och kalenderår.

Fondmedlen ska betalas ut i förskott. Förordning (2018:1450)

36 §

  En ideell förenings ansökan om fondmedel för sådant stöd som avses i 4 § 9 lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter ska ges in till Riksgäldskontoret senast den 30 september året före det kalenderår som ansökan avser. Förordning (2018:1450)

37 §

  Riksgäldskontoret prövar ansökningarna om utbetalning och beslutar hur och i vilken utsträckning fondmedel får användas av den ideella föreningen. Stöd får endast ges till en ideell förening som
   1. utnyttjar rätten att delta i sådant samråd som föreskrivs i 6 kap. 28 § 1 a miljöbalken avseende anläggning för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle,
   2. har en styrelse som utses av medlemmarna i demokratiska former och årligen håller stämma som medlemmarna får delta i,
   3. har stadgar som beslutas av stämman och anger föreningens namn och ändamål, hur beslut fattas, hur styrelsen utses samt hur revisorer som kontrollerar styrelsens verksamhet utses,
   4. inte har näringsverksamhet som sin huvudsakliga inkomstkälla, och
   5. har minst 1 000 medlemmar, eller är en sammanslutning av ideella föreningar som tillsammans har minst 1 000 olika personer som medlemmar och där varje förening som ingår uppfyller kraven i 2 och 4.

Stöd får ges med högst 2,5 miljoner kronor per förening och kalenderår och med totalt högst 3,5 miljoner kronor per kalenderår. Förordning (2018:1450)

38 §

  Stödet ska avse föreningens kostnader för att delta i samrådsförfaranden enligt 6 kap. miljöbalken eller 5 c § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och yttra sig enligt 6 kap. 39 § första stycket miljöbalken över ansökan om tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning för en anläggning för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle samt kostnader för att kunna följa och bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle och slutförvaringens påverkan på människors hälsa eller miljön. Kostnaderna får omfatta lönekostnader, lokalkostnader och övriga administrativa kostnader. Stödet får inte avse kostnader för information riktad direkt till allmänheten utöver vad som avser samrådsförfarandet. Stödet får inte avse insatser som föreningen gör efter att tolv månader har förflutit från det att tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen har kungjorts enligt 6 kap. 39-41 §§ miljöbalken.

Om de ansökningar som avser godtagbara kostnader totalt omfattar större belopp än vad som finns tillgängligt för stöd under ett visst kalenderår, ska Riksgäldskontoret fördela stödet så att det ges en jämn geografisk spridning och med beaktande av föreningarnas medlemsantal och behov samt tidigare erhållet stöd.

Fondmedlen ska betalas ut i förskott för kalenderår. Förordning (2018:1450)

40 §

  Kärnavfallsfonden betalar ut fondmedel efter beslut enligt 33, 35 och 37 §§ på begäran av Riksgäldskontoret.
Förordning (2018:1450)

42 §

  En ansökan om utbetalning av fondmedel som är hänförliga till Studsviksavgifter ska ges in till Riksgäldskontoret senast den 30 oktober året före det kalenderår som ansökan avser.

I ansökan ska det anges vilka kostnader som förväntas uppkomma under det kommande kalenderåret för
   1. behandling, mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall och kärnämne som inte ska användas igen,
   2. avveckling, inklusive mellanlagring av restprodukter, och
   3. slutligt omhändertagande av restprodukter från avveckling. Förordning (2018:1450)

43 §

  Riksgäldskontoret prövar ansökningarna om utbetalning och beslutar hur och i vilken utsträckning fondmedel som är hänförliga till Studsviksavgifter får användas. Fondmedel får betalas ut endast till den som är skyldig att genomföra sådana åtgärder som Studsviksavgifterna har fonderats för eller till en myndighet som är huvudman för ett sådant genomförande. Beslutet får endast avse kostnader för åtgärder som förväntas genomföras under det kommande kalenderåret och som ingått i kostnadsberäkningar som har använts då Studsviksavgifterna beslutades.

Fondmedel ska betalas ut i förskott för kalenderkvartal.
Förordning (2018:1450)

44 §

  Kärnavfallsfonden betalar ut fondmedel efter beslut enligt 43 § på begäran av Riksgäldskontoret. Förordning (2018:1450)

46 §

  Redovisning av hur utbetalade fondmedel har använts ska
   1. för tillståndshavare avse föregående kalenderår och ges in till Riksgäldskontoret senast den 28 februari varje år,
   2. för kommuner avse varje ersättningsperiod och ges in till Riksgäldskontoret senast tre månader efter periodens slut,
   3. för ideella föreningar avse föregående kalenderår och ges in till Riksgäldskontoret senast den 31 mars varje år,
   4. för statliga myndigheter avse föregående kalenderår och ges in till regeringen senast den 31 mars varje år, och
   5. för övriga som har mottagit fondmedel efter beslut enligt 43 § avse föregående kalenderår och ges in till Riksgäldskontoret senast den 31 mars varje år.
Förordning (2018:1450)

47 §

  En reaktorinnehavare ska senast den 1 februari varje år redovisa till Riksgäldskontoret hur mycket el som reaktorinnehavaren har levererat under föregående kalenderår. Förordning (2018:1450)

48 §

  Riksgäldskontoret ska
   1. kontrollera att beslutade kärnavfallsavgifter har betalats in och revidera hur utbetalade fondmedel har använts,
   2. senast den 1 februari varje år underrätta Kärnavfallsfonden om alla planerade och prognostiserade inbetalningar till och utbetalningar från fonden, och
   3. för varje kalenderår lämna en sammanfattning till regeringen över användningen av utbetalade medel. Förordning (2018:1450)

49 §

  Riksgäldskontoret prövar frågor om återbetalning, avräkning och kompensation enligt 17 § första stycket 1 och 2 lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Förordning (2018:1450)

50 §

  Riksgäldskontoret ska anmäla till regeringen att återbetalning av fondmedel enligt 14 § andra stycket lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter bör ske, om
   1. en tillståndshavares skyldigheter enligt 11 § samma lag har upphört, eller
   2. det dessförinnan finns särskilda skäl att återbetala medel som inte behövs. Förordning (2018:1450)

51 §

  En ansökan om återbetalning enligt 14 § andra stycket lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter ska ges in till Riksgäldskontoret.
Förordning (2018:1450)

52 §

  Riksgäldskontoret ska med ett eget yttrande överlämna en ansökan enligt 51 § till regeringen. Förordning (2018:1450)

53 §

  Riksgäldskontoret får i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna om tidsfrister i 8, 10, 11, 13, 20, 21, 24, 31, 32, 34, 36, 42, 46 och 47 §§, om det kan ske utan att syftet med bestämmelserna åsidosätts.
Förordning (2018:1450)

54 §

  Har upphävts genom förordning (2018:1450)

55 §

  Riksgäldskontoret får meddela
   1. föreskrifter om hur inflationskurvan och den riskfria diskonteringsräntekurvan enligt 3 § ska beräknas, och
   2. föreskrifter som behövs för verkställigheten av 8, 9, 11, 12, 20, 21, 24-29, 31-38 och 45-49 §§. Förordning (2018:1450)

56 §

  Har upphävts genom förordning (2018:1450)

57 §

  Tillsynen över att lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen följs utövas av Riksgäldskontoret. Förordning (2018:1450)

58 §

  Beslut enligt 17 § första stycket, 19, 33, 35, 37, 43, 45, 49, 53 och 57 §§ får överklagas till regeringen. Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart om inte annat bestäms i beslutet. Förordning (2018:1450)

Whoops, looks like something went wrong.