Förordning (2017:1180) om förvaltningen av kärnavfallsfondens medel

2 av 20 paragrafer (10 %) har ändrats i förordning (2017:1180) om förvaltningen av kärnavfallsfondens medel sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1454). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


8 §

  Av varje tillståndshavares andel av fondmedlen ska ett belopp som motsvarar summan av det diskonterade värdet av de förväntade nettoutbetalningarna av fondmedel under innevarande kalenderår och de närmast följande nitton kalenderåren, dock minst sextio procent av tillståndshavarens andel av fondmedlen, vara placerade
   1. på räntebärande konto i Riksgäldskontoret,
   2. i skuldförbindelser utfärdade av staten,
   3. i skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, eller
   4. i derivatinstrument vars underliggande tillgångar är skuldförbindelser enligt 2 eller 3 eller som hänför sig till räntesatser i svenska kronor.

Om kravet enligt första stycket inte är uppfyllt ska Kärnavfallsfonden vidta rättelse så snart det kan ske i enlighet med kravet i 7 § 1 på aktsam förvaltning.
Förordning (2018:1454)

14 §

  Placering av fondmedel i derivatinstrument enligt 8 § 4 eller 9 § 3 får göras endast i syfte att begränsa risker och effektivisera förvaltningen av fondmedlen.
Förordning (2018:1454)

Whoops, looks like something went wrong.