Förordning (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet

2 av 14 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1308). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


5 §

  Klimatpolitiska rådet ska senast
   1. vid utgången av mars varje år lämna en rapport till regeringen med
      a) en bedömning av hur klimatarbetet och utsläppsutvecklingen fortskrider,
      b) en bedömning av hur regeringens politik är förenlig med klimatmålen, och
      c) de övriga analyser och bedömningar som myndigheten har gjort, och
   2. tre månader efter det att regeringen har lämnat sin klimatpolitiska handlingsplan enligt 5 § klimatlagen (2017:720) lämna en rapport till regeringen med en bedömning av handlingsplanen.

Om det finns avvikande meningar bland ledamöterna, ska de olika meningarna framgå av rapporterna.
Förordning (2018:1570)

11 §

  Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter i nämnden utses av regeringen efter förslag från Klimatpolitiska rådet. Förordnandena ges för en bestämd tid, dock högst sex år i följd för ordföranden och högst tre år i följd för övriga ledamöter. En ledamot som inte är ordförande och som föreslås bli ordförande får förordnas för ytterligare högst tre år.

Trots det som anges i första stycket får en annan ledamot än ordföranden förordnas för ytterligare högst två år, om det finns särskilda skäl för det.

Klimatpolitiska rådet ska lämna förslag som möjliggör att det i nämnden finns ledamöter som har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdena klimat, klimatpolitik, nationalekonomi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap samt att en jämn fördelning av kompetens och erfarenhet uppnås. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Myndighetens förslag ska ges in till regeringen senast tre månader innan förordnandena går ut. Förordning (2019:1308)

Whoops, looks like something went wrong.