Förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och utombordsmotorer

8 av 16 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och utombordsmotorer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1383). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  För att förbättra förutsättningarna att transportera sig klimatvänligt får Naturvårdsverket, om det finns medel, ge bidrag enligt denna förordning för inköp av eldrivna cyklar, eldrivna mopeder, eldrivna motorcyklar och eldrivna utombordsmotorer.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 15 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2018:1383)

3 §

  I denna förordning betyder

moped: en moped enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,
motorcykel: en motorcykel enligt lagen om vägtrafikdefinitioner, och

eldriven utombordsmotor: en enhet som med el från ett eller flera batterier kan driva ett fartyg och är avsedd att placeras utanför skrovet på fartyget. Förordning (2018:1383)

4 a §

  Bidrag för en eldriven utombordsmotor får inkludera det batteri eller, om motorns funktion kräver flera batterier samtidigt, de batterier som behövs för att motorn ska kunna användas för fartygets framdrift från det att motorn är ny till dess att batteriet eller batterierna har tjänat ut. Bidraget får ges endast till en privatperson som är folkbokförd i Sverige och om
   1. motorn och batteriet eller batterierna är nya och har köpts tidigast den 12 april 2018,
   2. motorn och batteriet eller batterierna är CE-märkta,
   3. motorn har ett unikt identifikationsnummer eller annan uppgift som gör den möjlig att identifiera,
   4. motorn har en effekt på minst en kilowatt,
   5. motorn är avsedd att användas som den huvudsakliga motorn för att driva ett fartyg, och
   6. motorn och batteriet eller batterierna inte har legat till grund för annat offentligt stöd. Förordning (2018:1383)

7 §

  Bidrag får ges som ett engångsbelopp per person med högst 25 procent av inköpskostnaden för en eldriven cykel, en eldriven moped, en eldriven motorcykel eller en eldriven utombordsmotor, dock högst 10 000 kronor.
Förordning (2018:1383)

8 §

  Ansökan om bidrag ska göras senast sex månader efter inköpet av den eldrivna cykel, moped, motorcykel eller utombordsmotor som ansökan avser.

Om ansökan för en eldriven utombordsmotor också avser ett eller flera batterier som inköpts vid en annan tidpunkt än motorn, ska ansökningstiden börja löpa vid tidpunkten för det första inköpet. Förordning (2018:1383)

9 §

  Ansökan ska göras i ett särskilt formulär som Naturvårdsverket tillhandahåller. I formuläret ska den sökande lämna uppgifter som visar att kraven i 4-6 och 8 §§ är uppfyllda. Den sökande ska också lämna in handlingar som styrker den bidragsberättigande kostnaden och det unika ramnumret eller identifikationsnumret. Förordning (2018:1383)

11 §

  I ett beslut att betala ut bidrag ska Naturvårdsverket ange
   1. att bidraget ska betalas tillbaka om produkten som bidraget avser returneras till säljaren och köpeskillingen betalas tillbaka,
   2. att bidragsmottagaren, på begäran av myndigheten, ska lämna de uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering av bidraget, och
   3. de övriga villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt denna förordning uppfylls och att syftet med bidraget enligt 1 § tillgodoses. Förordning (2018:1383)

12 §

  Naturvårdsverket utövar tillsyn över att villkoren för bidraget följs. Förordning (2018:1383)