/Rubriken upphör att gälla U:2021-02-23/ Förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp /Rubriken träder i kraft I:2021-02-23/ Förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning

6 av 25 paragrafer (24 %) har ändrats i /Rubriken upphör att gälla U:2021-02-23/ Förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp /Rubriken träder i kraft I:2021-02-23/ Förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:32). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

   Träder i kraft 2021-02-23
Statens energimyndighet får, om det finns medel, ge statligt stöd enligt denna förordning i form av bidrag för åtgärder som
   1. bidrar till att minska sådana utsläpp av växthusgaser från industrin som har ett direkt eller indirekt samband med industrins processer,
   2. bidrar till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären, eller
   3. genom tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin på ett väsentligt sätt bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål.

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2021:32)

3 §

  Stöd får endast ges i enlighet med
   1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, eller
   2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Trots första stycket 1 får stöd ges i de fall då stödet för någon av de angivna åtgärderna överstiger de tröskelvärden som anges i artikel 4.1 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, om stödet har godkänts av Europeiska kommissionen.
Förordning (2019:544)

4 §

   Träder i kraft 2021-02-23
Ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 får endast ges i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel I och i artiklarna 17-19, 22, 24-29, 31, 36-38, 41, 47-49, 56, 56b och 56c i den förordningen. Förordning (2021:32)

6 §

   Träder i kraft 2021-02-23
En ansökan om stöd ska vara skriftlig, ges in till Statens energimyndighet och innehålla
   1. uppgifter om sökanden och om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning,
   2. uppgifter om åtgärdens plats och start- och slutdatum,
   3. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och tidsplan,
   4. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som stöd söks för,
   5. en uppskattning av minskade eller negativa växthusgasutsläpp till följd av åtgärden eller en beskrivning av på vilket sätt åtgärden på ett väsentligt sätt bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål, och
   6. en upplysning om allt annat offentligt stöd som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan avser.
Förordning (2021:32)

10 a §

  En ansökan som avser en sådan åtgärd som anges i 3 § andra stycket ska prövas av Statens energimyndighet. Om Statens energimyndighet bedömer att det finns förutsättningar för att ge stöd till åtgärden enligt denna förordning, ska myndigheten enligt 12 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler lämna upplysningar till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Förordning (2019:544)

21 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 och 13 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas. Förordning (2020:1090)