Förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp

3 av 22 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:544). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-26


1 §

  Statens energimyndighet får, om det finns medel, ge statligt stöd enligt denna förordning i form av bidrag för åtgärder som bidrar till
   1. att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser, eller
   2. negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären.

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2019:544)

3 §

  Stöd får endast ges i enlighet med
   1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, eller
   2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Trots första stycket 1 får stöd ges i de fall då stödet för någon av de angivna åtgärderna överstiger de tröskelvärden som anges i artikel 4.1 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, om stödet har godkänts av Europeiska kommissionen.
Förordning (2019:544)

10 a §

  En ansökan som avser en sådan åtgärd som anges i 3 § andra stycket ska prövas av Statens energimyndighet. Om Statens energimyndighet bedömer att det finns förutsättningar för att ge stöd till åtgärden enligt denna förordning, ska myndigheten enligt 12 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler lämna upplysningar till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Förordning (2019:544)