Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar

6 av 30 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:200). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


3 §

  Med vägtrafikregistret avses i denna förordning detsamma som i 2 kap. 1 § vägtrafikdatalagen (2019:369). Förordning (2019:404)

5 §

   Träder i kraft 2021-04-01
Med klimatbonusbil avses i denna förordning en personbil, en lätt lastbil eller en lätt buss som
   1. är typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211) eller är ett sådant fordon som avses i 4 kap. 3 § 3 samma förordning och som godkänts vid en registreringsbesiktning,
   2. uppfyller utsläppskraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1151, och
   3. enligt uppgift i vägtrafikregistret
      a) släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer, eller
      b) är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol. Förordning (2021:200)

14 §

   Träder i kraft 2021-04-01
En bonus får ges med ett belopp som motsvarar högst 25 procent av bilens nypris, dock högst det belopp som bestäms enligt 15 §. Förordning (2021:200)

15 §

   Träder i kraft 2021-04-01
Bonusen är det antal kronor som bestäms genom att
   1. multiplicera talet 583 med det antal gram koldioxid per kilometer som bilen släpper ut, och
   2. subtrahera resultatet enligt 1 från talet 45 000.

För en sådan bil som avses i 5 § 3 b är bonusen minst 10 000 kronor.

För en sådan bil som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer är bonusen högst 70 000 kronor. Förordning (2021:200)

17 §

  I den mån det finns medel ska bonusen betalas ut efter den 31 december 2018
   1. till en fysisk person eller ett företag som har
      a) förvärvat en ny klimatbonusbil, och
      b) ställt på bilen efter den 30 juni 2018 enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller enligt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning,
   2. tidigast sex månader efter den dag då bilen förvärvades, och
   3. om uppgifterna i vägtrafikregistret vid tidpunkten för utbetalningen visar att förvärvaren
      a) inte har överlåtit bilen till en ny ägare,
      b) att bilen är registrerad i Sverige, och
      c) är en klimatbonusbil.

Bonusen ska betalas ut så snart medel finns tillgängliga för utbetalningen och i turordning efter den dag då bilen ställts på. Förordning (2019:404)

27 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 21 §, får dock inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2017:1334
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bonus som avser fordon som före utgången av 2020 har ställts på enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Förordning (2019:404)

Whoops, looks like something went wrong.