Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar

3 av 27 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:404). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-20


3 §

  Med vägtrafikregistret avses i denna förordning detsamma som i 2 kap. 1 § vägtrafikdatalagen (2019:369). Förordning (2019:404)

17 §

  I den mån det finns medel ska bonusen betalas ut efter den 31 december 2018
   1. till en fysisk person eller ett företag som har
      a) förvärvat en ny klimatbonusbil, och
      b) ställt på bilen efter den 30 juni 2018 enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller enligt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning,
   2. tidigast sex månader efter den dag då bilen förvärvades, och
   3. om uppgifterna i vägtrafikregistret vid tidpunkten för utbetalningen visar att förvärvaren
      a) inte har överlåtit bilen till en ny ägare,
      b) att bilen är registrerad i Sverige, och
      c) är en klimatbonusbil.

Bonusen ska betalas ut så snart medel finns tillgängliga för utbetalningen och i turordning efter den dag då bilen ställts på. Förordning (2019:404)

27 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 21 §, får dock inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2017:1334
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bonus som avser fordon som före utgången av 2020 har ställts på enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Förordning (2019:404)