Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

5 av 26 paragrafer (19 %) har ändrats i förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:4). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-12-12


3 a §

  En kommun eller ett landsting har, i mån av tillgång på medel, rätt till ersättning för kostnader för utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan som de erbjuder en person som omfattas av 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. om personen
   1. påbörjat ett introduktionsprogram innan han eller hon fyllt 18 år, och därefter
   2. påbörjar det nationella programmet efter att han eller hon fyllt 18 år, dock senast under det första kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år.

Ersättning får betalas ut fram till dess att rätten till bistånd har upphört enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2018:482)

4 §

  Schablonersättning enligt 3 eller 3 a § betalas ut med
   - 65 300 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen (2010:800),
   - 53 400 kronor per år för en elev i förskoleklass,
   - 104 800 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola, och
   - 119 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad fyraveckorsperiod uppgår till en tiondel av det belopp som anges i första stycket.
Förordning (2018:1971)

17 §

  För en person som vistas här med stöd av en ansökan eller ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716) har en kommun rätt till ersättning för kostnader för det bistånd som har lämnats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och den vård som har lämnats med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för den hälso- och sjukvård som det lämnat till en person som avses i första stycket. Förordning (2019:4)

18 §

  En kommun har rätt till ersättning för det bistånd som den har betalat ut enligt 3 a § andra eller tredje stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Förordning (2018:1971)

25 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 3 a och 14 §§ får dock inte överklagas.
Förordning (2018:913)