Elsäkerhetsförordning (2017:218)

7 av 44 paragrafer (16 %) har ändrats i elsäkerhetsförordning (2017:218) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:2097). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


2 §

  Med elväg avses i denna förordning väg som kompletterats med en elektrisk anläggning avsedd för överföring av elektrisk energi till fordon under färd.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i elsäkerhetslagen (2016:732).
Förordning (2018:2097)

4 §

  Den som avser att ta en kontaktledning i bruk för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg ska anmäla detta till Elsäkerhetsverket. Förordning (2018:2097)

5 §

  Den som är nätkoncessionshavare enligt ellagen (1997:857) eller innehar en starkströmsanläggning för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg ska snarast möjligt anmäla till Elsäkerhetsverket
   1. olycksfall i den egna starkströmsanläggningen som inträffat på grund av el och allvarliga tillbud till sådana olycksfall, och
   2. driftstörningar i den egna starkströmsanläggningen som kan ha väsentlig betydelse för elsäkerheten.
Förordning (2018:2097)

13 §

  Elektrisk utrustning ska vara konstruerad och tillverkad i enlighet med god säkerhetsteknisk praxis inom Europeiska unionen så att utrustningen, när den är korrekt installerad och underhållen och används för avsett ändamål, inte riskerar säkerheten för människor, husdjur eller egendom.

Första stycket och 14-19 §§ innehåller sådana säkerhetskrav som avses i 16 § elsäkerhetslagen (2016:732).
Förordning (2018:2097)

25 §

  Ett elinstallationsföretags anmälan enligt 25 § elsäkerhetslagen (2016:732) ska innehålla uppgifter om
   1. de slag av elinstallationsarbeten som anmälan avser,
   2. elinstallationsföretagets företagsnamn, organisationsnummer och form,
   3. elinstallationsföretagets postadress,
   4. elinstallationsföretagets kontaktperson,
   5. elinstallationsföretagets webbadress, om elinstallationsföretaget har en webbplats,
   6. adresser till elinstallationsföretagets alla verksamhetsställen i Sverige, och
   7. namn och personnummer i fråga om auktoriserad elinstallatör enligt 23 § elsäkerhetslagen.
Förordning (2018:1849)

31 §

  Har upphävts genom förordning (2018:311)

44 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om drifttillstånd enligt 7 och 8 §§, beslut om skyldighet att göra ändringar av starkströmsledningar enligt 9 och 10 §§, beslut om ersättning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 33 § 12 och beslut om dispens enligt 38 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:915)