Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

5 av 35 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:910). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphävdes 2019-07-01 genom SFS 2019:223


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


6 a §

  Den som enligt 5 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare anmäler en produkt som är avsedd att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska till Folkhälsomyndigheten, för varje märke och typ, betala en avgift med 3 000 kr. Förordning (2017:910)

6 b §

  Den som enligt 5 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare anmäler en väsentlig ändring av en produkt ska till Folkhälsomyndigheten, för varje märke och typ, betala en avgift med 2 500 kr.
Förordning (2017:910)

6 c §

  Avgift ska betalas till Folkhälsomyndigheten på det sätt som myndigheten anvisar. Handläggningen av anmälan påbörjas när betalningen har kommit myndigheten till handa. Om betalningen inte har kommit myndigheten till handa inom 30 dagar från det att myndigheten har anvisat hur betalningen ska ske, får anmälan avvisas. Förordning (2017:910)

6 d §

  Om det finns särskilda skäl, får Folkhälsomyndigheten i det enskilda fallet besluta att en avgift ska sättas ned eller efterskänkas. Förordning (2017:910)

6 e §

  Folkhälsomyndigheten ska varje år se över och, vid behov, senast den 1 september till regeringen (Socialdepartementet) föreslå ändringar av de avgifter som avses i 6 a och 6 b §§. Förordning (2017:910)

Whoops, looks like something went wrong.