Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

15 av 62 paragrafer (24 %) har ändrats i förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:290). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

   Träder i kraft 2021-06-01
Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

De särskilda insatserna är
   1. bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen,
   2. bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning,
   3. bidrag för personligt biträde,
   4. särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS),
   5. bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet,
   6. lönebidrag, och
   7. skyddat arbete.

Programmet riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som till följd av detta har behov av stöd för att stärka sina möjligheter att få eller behålla ett arbete. Syftet med programmet är att kompensera för nedsättningen i arbetsförmåga och stärka möjligheten att få eller behålla ett arbete. Endast personer som har lönebidrag eller skyddat arbete ska anses som deltagare i programmet när det handlar om att kvalificera sig för andra arbetsmarknadspolitiska insatser. Förordning (2021:290)

8 §

  Bidrag får inte lämnas för insatser som en region ska svara för. Bestämmelser om regionens ansvar för tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade finns i 8 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Förordning (2019:1120)

15 §

  Arbetsförmedlingen får lämna ekonomiskt bidrag till en arbetsgivare för lönekostnader vid insatsen lönebidrag, om den ges hos en annan arbetsgivare än Samhall Aktiebolag, och vid insatsen skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.

I förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse finns bestämmelser om ekonomiskt stöd för insatserna lönebidrag och skyddat arbete när de ges hos Samhall Aktiebolag.
Förordning (2018:1529)

18 §

  Insatserna lönebidrag och skyddat arbete får beslutas för anställningar där arbetet är lämpligt utformat efter personens behov och kan bidra till att den anställde utvecklas eller förbättrar sin arbetsförmåga.

Insatserna får beslutas under förutsättning att arbetsgivaren intygar att
   1. lön och andra anställningsförmåner följer av kollektivavtal eller i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen,
   2. arbetsmiljön uppfyller de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen (1977:1160), och
   3. löneutbetalningar görs elektroniskt under hela den tid som insatserna pågår.

Om Arbetsförmedlingen har kännedom om att det som arbetsgivaren intygar enligt första stycket är felaktigt får insatserna lönebidrag och skyddat arbete inte beslutas för en anställning hos arbetsgivaren. Förordning (2018:47)

21 §

  Endast den del av bruttolönen som vid heltidsarbete uppgår till som mest 20 000 kronor per månad och de avgifter och premier som är hänförliga till denna del ska läggas till grund för bidrag.

Vid deltidsarbete ska bidraget minskas i förhållande till arbetstiden. Förordning (2019:794)

22 §

  Har upphävts genom förordning (2018:47)

28 §

  Arbetsförmedlingen får lämna ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivaren som kompletterar bidraget för lönekostnaderna. Bidraget får lämnas med högst 5 000 kronor per kalendermånad för åtgärder som bidrar till att personens arbetsförmåga prövas eller utvecklas, eller för åtgärder som bidrar till att förbättra personens förutsättningar att ta del av en utbildning. Förordning (2018:47)

32 §

  Arbetsförmedlingen får lämna ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivaren som kompletterar bidraget för lönekostnaderna. Bidraget får lämnas med högst 2 800 kronor per kalendermånad för åtgärder som bidrar till att personens arbetsförmåga utvecklas. Förordning (2018:47)

36 §

  Arbetsförmedlingen får om det finns särskilda skäl lämna ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivaren som kompletterar bidraget för lönekostnaderna. Bidraget får lämnas med högst 2 800 kronor per kalendermånad för åtgärder som bidrar till att personens arbetsförmåga utvecklas. Förordning (2018:47)

37 §

   Träder i kraft 2021-06-01
Arbetsförmedlingen får besluta om insatsen skyddat arbete för en person vars arbetsförmåga är så nedsatt till följd av en funktionsnedsättning att personen inte kan få något annat arbete och vars behov inte kan tillgodoses genom andra insatser. Förordning (2021:290)

44 §

  Bidrag får inte lämnas till en arbetsgivare som har näringsförbud, skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller en betalningsanmärkning som inte är obetydlig.
Förordning (2018:47)

49 §

  En stödmottagare är skyldig att omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till bidrag eller bidragets storlek. Arbetsförmedlingens beslut om rätt till bidrag ska innehålla en upplysning om denna skyldighet.

Ett beslut ska omprövas vid ändrade förhållanden. Detta gäller både sådana ändrade förhållanden som anmäls av arbetsgivaren och sådana som kommer till Arbetsförmedlingens kännedom på annat sätt.

Stödmottagaren ska samråda med Arbetsförmedlingen innan stödmottagaren vidtar en åtgärd som innebär en kostnad. Om detta inte sker får bidrag lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det. Förordning (2018:47)

49 a §

  När insatsen lönebidrag ges hos Samhall Aktiebolag ska Samhall Aktiebolag till Arbetsförmedlingen omgående anmäla förändringar som kan påverka insatsens omfattning eller längd. Förordning (2018:1529)

51 §

  En mottagare av ekonomiskt bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren har förorsakat att bidraget har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp
      a) genom att lämna oriktiga uppgifter,
      b) genom att inte fullgöra sin skyldighet enligt 49 § att omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till bidrag eller bidragets storlek, eller
      c) genom något annat agerande,
   2. villkoren för bidraget inte följts,
   3. bidraget har lämnats för ett hjälpmedel på arbetsplatsen som inte använts eller utnyttjats för avsett ändamål, eller
   4. bidraget har lämnats för start av en näringsverksamhet som lagts ned eller sålts inom 3 år efter det att bidraget lämnades.

Om bidrag har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp i annat fall än enligt första stycket 1, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om mottagaren insett eller skäligen borde ha insett felet. Förordning (2018:47)

58 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än följande beslut får dock inte överklagas:
   1. beslut om omprövning av beslut om återkallelse av anvisning, och
   2. beslut om omprövning av beslut om avräkning.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.
Förordning (2018:529)

Whoops, looks like something went wrong.