Förordning (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

10 av 15 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:258). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (2015 års insolvensförordning) och lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning.
Förordning (2019:258)

7 §

  Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i insolvensregistret över konkurser och insolvensregistret över företagsrekonstruktioner.

Kronofogdemyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar. Förordning (2019:258)

8 §

  Vilka uppgifter som ska registreras i insolvensregistren framgår av artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning. Förordning (2019:258)

9 §

  I insolvensregistret över konkurser ska, utöver vad som framgår av artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning, registreras uppgift om
   1. beslut om att bevakningsförfarande ska äga rum i en konkurs och tids-fristen för att anmäla fordringar, och
   2. datum för beslut om att en konkurs har avslutats eller upphävts. Förordning (2019:258)

10 §

  I insolvensregistret över företagsrekonstruktioner ska, utöver vad som framgår av artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning, registreras uppgift om datum för beslut om att en företagsrekonstruktion har upphört eller upphävts.
Förordning (2019:258)

11 §

  I insolvensregistret över skuldsaneringar och F- skuldsaneringar ska, utöver vad som framgår av artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning, registreras uppgift om
   1. datum för beslut om att bevilja skuldsanering eller F-skuldsanering,
   2. den domstol som i förekommande fall har beslutat om att bevilja skuldsaneringen eller F-skuldsaneringen,
   3. till vilken myndighet och inom vilken tid ett överklagande av beslutet om att bevilja skuldsaneringen eller F-skuldsaneringen ska ges in,
   4. när en borgenär senast kan ansöka om omprövning av en skuldsanering enligt 48 § andra stycket skuldsaneringslagen (2016:675) eller F-skuldsanering enligt 50 § andra stycket lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare, och
   5. datum för beslut om att upphäva ett inledandebeslut, att inte bevilja skuldsanering eller F-skuldsanering, att avskriva ett ärende om skuldsanering eller F-skuldsanering eller att efter omprövning upphäva en beslutad skuldsanering eller F-skuldsanering. Förordning (2019:258)

12 §

  När ett konkursbeslut har meddelats ska tingsrätten underrätta Bolagsverket. Underrättelse ska vidare ske när ett beslut som avses i 9 § har meddelats och när det i övrigt har meddelats ett beslut som föranleder en justering av upp- gifterna i insolvensregistret över konkurser. Underrättelsen ska innehålla de uppgifter som ska registreras i insolvens- registret över konkurser.

En underrättelse enligt första stycket ska ske genast, om domstolens beslut gäller omedelbart. Förordning (2019:258)

13 §

  När ett beslut om företagsrekonstruktion har meddelats ska tingsrätten underrätta Bolagsverket. Underrättelse ska vidare ske när ett beslut som avses i 10 § har meddelats och när det i övrigt har meddelats ett beslut som föranleder en justering av uppgifterna i insolvensregistret över företags- rekonstruktioner. Underrättelsen ska innehålla de uppgifter som ska registreras i insolvensregistret över företagsrekonstruktioner.

En underrättelse enligt första stycket ska ske genast, om domstolens beslut gäller omedelbart. Förordning (2019:258)

14 §

  Bolagsverket ska ansvara för att göra uppgifter i insolvensregistren tillgängliga på den europeiska e-juridikportalen genom det system för sammankoppling som avses i artikel 25 i 2015 års insolvensförordning.
Förordning (2019:258)

15 §

  Bolagsverket ska vidta de tekniska åtgärder som är möjliga och rimliga för att förhindra för andra än Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten att elektroniskt spara uppgifter som finns i insolvensregistren och som är till- gängliga på den europeiska e-juridikportalen.
Förordning (2019:258)