Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete

15 av 62 paragrafer (24 %) har ändrats i lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1185). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-25


2 kap. 2 §

  Övervakningen av en misstänkt gärningsman får fortsätta utan föregående samtycke, om saken är så brådskande att samtycke inte kan inhämtas i förväg och den utländska utredningen avser misstanke om sådana brott som sägs i artikel 40.7 i Schengenkonventionen, nämligen
   - mord,
   - dråp,
   - grovt sexualbrott,
   - mordbrand,
   - penningförfalskning och förfalskning av betalningsmedel,
   - grov stöld,
   - grovt häleri,
   - penningtvätt,
   - grovt bedrägeri,
   - utpressning,
   - människorov och tagande av gisslan,
   - olaglig människohandel,
   - människosmuggling,
   - olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen,
   - brott mot lagbestämmelser angående vapen och sprängämnen,
   - ödeläggelse genom användande av sprängämnen,
   - olaglig transport av giftigt och skadligt avfall,
   - olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen,
   - sådan brottslighet som avses i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF av den 21 december 1998 om att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott, och
   - terroristbrott enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

För att övervakningen ska få fortsätta krävs också att överskridandet av gränsen anmäls till en behörig svensk myndighet så snart det är möjligt och att den utländska myndigheten utan dröjsmål begär bistånd i utredningen.
Lag (2018:1320)

6 kap. 1 §

   Träder i kraft 2020-01-01
Om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till lagen gäller brottsdatalagen (2018:1177) och följande författningar för respektive myndighet för behandling av personuppgifter vid internationellt polisiärt samarbete:
   - lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
   - lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
   - lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, eller
   - lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. Lag (2019:1185)

6 kap. 2 §

  Har upphävts genom lag (2018:1247)

7 kap. 1 §

  Vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet får ett utländskt kontaktställe medges direktåtkomst till referensuppgifter i de svenska registren över dna-profiler.

Efter en överenskommelse mellan Sverige och en annan stat får kontaktstället i den andra staten göra en automatisk jämförelse mellan sina oidentifierade dna-profiler och referensuppgifter i de svenska registren över dna-profiler.

Första och andra styckena gäller endast de register över dna-profiler som regleras i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.
Lag (2018:1714)

7 kap. 3 §

  Vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet får ett utländskt kontaktställe medges direktåtkomst till referensuppgifter i svenska fingeravtrycksregister som förs med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.
Lag (2018:1714)

7 kap. 4 §

  I syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda brott får det svenska kontaktstället i enskilda fall genom direktåtkomst söka uppgifter i en annan stats fingeravtrycksregister. Uppgifter får behandlas endast i den utsträckning den andra staten tillåter det och om behandlingen i motsvarande fall hade varit tillåten i svenska fingeravtrycksregister som förs med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Det svenska kontaktstället ansvarar för att kontrollera om det mottagna fingeravtrycket stämmer överens med det fingeravtryck sökningen avsåg. Lag (2018:1714)

7 kap. 5 §

  I vägtrafikdatalagen (2019:369) finns bestämmelser om möjlighet att medge ett utländskt kontaktställe direktåtkomst enligt Prümrådsbeslutet till uppgifter i vägtrafikregistret.
Lag (2019:380)

7 kap. 7 §

  Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet.
Lag (2018:1714)

8 kap. 1 §

  I vägtrafikdatalagen (2019:369) finns bestämmelser om möjlighet att medge ett utländskt kontaktställe direktåtkomst enligt CBE-direktivet till uppgifter i vägtrafikregistret.
Lag (2019:380)

8 kap. 3 §

  Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet.
Lag (2018:1714)

9 kap. 4 §

  Det är förbjudet att till tredjeland eller en internationell organisation överföra eller göra tillgängliga sådana personuppgifter som har hämtats från VIS och som har lagts in i systemet av en annan stat.

Detta är dock tillåtet i brådskande fall om
   1. de villkor för sökning som anges i 1 § andra stycket är uppfyllda,
   2. det är förenligt med svenska intressen att uppgifterna lämnas ut,
   3. den stat som har lagt in uppgifterna i systemet samtycker till det, och
   4. förutsättningarna i 8 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) är uppfyllda. Lag (2018:1714)

9 kap. 5 §

  Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet.
Lag (2018:1714)

10 kap. 1 §

  Vid samarbete enligt avtalet med USA får ett amerikanskt kontaktställe medges direktåtkomst till referensuppgifter i svenska fingeravtrycksregister som förs med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Lag (2018:1714)

10 kap. 2 §

  På begäran av behöriga myndigheter får ett svenskt kontaktställe i enskilda fall genom direktåtkomst söka uppgifter i amerikanska fingeravtrycksregister i syfte att utreda ett brott för vilket det enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i mer än ett år. Detsamma gäller om sökningen görs i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar ett sådant brott.

Uppgifter får behandlas endast om behandlingen i motsvarande fall hade varit tillåten i svenska fingeravtrycksregister som förs med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Det svenska kontaktstället ansvarar för att kontrollera om det mottagna fingeravtrycket stämmer överens med det fingeravtryck sökningen avsåg. Lag (2018:1714)

10 kap. 3 §

  Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet. Lag (2018:1714)