Förordning (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete

28 av 79 paragrafer (35 %) har ändrats i förordning (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1139). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 kap. 2 §

  I förordningen avses med
   - Schengenkonventionen: konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985,
   - avtalet med Danmark: avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt samarbete i Öresundsregionen,
   - Prümrådsbeslutet: rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet,
   - Atlasrådsbeslutet: rådets beslut 2008/617/RIF av den 23 juni 2008 om förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper,
   - avtalet med Norge: avtalet av den 4 september 2018 mellan Sveriges regering och Norges regering om ömsesidigt bistånd mellan polisens särskilda insatsgrupper i krissituationer,
   - CBE-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, i den ursprungliga lydelsen,
   - VIS-rådsbeslutet: rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott,
   - avtalet med USA: avtalet av den 16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering om ett förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet, och
   - Eurodacförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2020:82)

4 a kap. 1 §

  Polismyndigheten får lämna bistånd till en särskild insatsgrupp i Norge enligt avtalet med Norge.

Biståndet ska lämnas av en svensk särskild insatsgrupp och kan bestå av utrustning, expertis eller genomförandet av operationer där svenska tjänstemän agerar i en stödfunktion.
Förordning (2020:82)

4 a kap. 2 §

  Bistånd enligt avtalet med Norge får lämnas för att hantera en krissituation.

Bistånd får endast lämnas om det ligger inom Polismyndighetens ansvarsområde och myndigheten har möjlighet att lämna biståndet. Förordning (2020:82)

4 a kap. 3 §

  Polismyndigheten beslutar om det bistånd som ska lämnas enligt avtalet med Norge. Förordning (2020:82)

4 a kap. 4 §

  Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen ska samråda med Försvarsmakten innan den ingår en sådan överenskommelse som avses i 4 a kap. 2 § och 4 kap. 8 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, om norska tjänstemän ska använda statsfartyg eller statsluftfartyg.

I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om tillstånd för tillträde till svenskt territorium.
Förordning (2020:82)

4 a kap. 5 §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna om operativt samarbete enligt avtalet med Norge. Om föreskrifterna rör Säkerhetspolisen ska den ges tillfälle att yttra sig.
Förordning (2020:82)

5 kap. 3 §

  Det svenska kontaktstället ska bistå den egna myndigheten och de myndigheter som anges i andra stycket med att söka uppgifter i utländska dna-register, fingeravtrycksregister och fordonsregister enligt de förutsättningar som anges i 7 kap. 2 § första stycket och 4 eller 6 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete.

Myndigheter som får begära sökningar är
   1. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 5 kap. 10 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område när det gäller dna-register,
   2. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 5 kap. 17 § lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område när det gäller fingeravtrycksregister, och
   3. Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket när det gäller fordonsregister.

Polismyndigheten är svenskt kontaktställe vid utbyte av dna-profiler, fingeravtryck och fordonsuppgifter enligt Prümrådsbeslutet. Förordning (2018:1995)

5 kap. 11 §

  Personuppgifter som har översänts från en annan stat enligt Prümrådsbeslutet ska raderas om uppgifterna är felaktiga eller inte borde ha översänts eller tagits emot. Felaktiga uppgifter får i stället rättas.

Behandlingen av personuppgifter enligt första stycket som har översänts och tagits emot korrekt ska upphöra när syftet med översändandet har uppnåtts eller inte längre kan uppnås. Behandlingen av uppgifter som har översänts från en annan stat i samband med ett större evenemang med gränsöverskridande verkningar ska upphöra senast ett år från det att uppgifterna togs emot. Förordning (2018:1995)

5 kap. 12 §

  I stället för att radera eller upphöra med behandlingen av personuppgifter enligt 11 § ska, om det finns skäl att anta att en sådan åtgärd skulle innebära skada för den person som uppgifterna rör, uppgifterna spärras. Att uppgifterna är spärrade innebär att de endast får behandlas för att tillgodose det syfte som förhindrade att uppgifterna raderades eller att behandlingen av dem upphörde.
Förordning (2018:1995)

5 kap. 14 §

  Behandlingen av uppgifter som har registrerats enligt 9 eller 10 § ska upphöra två år efter registreringen.
Förordning (2018:1995)

5 kap. 16 §

  Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter enligt Prümrådsbeslutet och ska på eget initiativ eller på uppmaning av en dataskyddsmyndighet i en annan stat utföra kontroller av behandlingen. Resultaten av dessa kontroller ska bevaras i arton månader och därefter gallras. Förordning (2020:1139)

5 kap. 17 §

  Integritetsskyddsmyndigheten får av en myndighet i en annan stat, som har behandlat personuppgifter som härrör från Sverige enligt Prümrådsbeslutet, begära att få ta del av de uppgifter om uppgiftsutbytet som har registrerats.

Integritetsskyddsmyndigheten får uppmana en dataskyddsmyndighet i en annan stat att genomföra nödvändiga inspektioner för kontroll av behandlingen av personuppgifter som härrör från Sverige och som görs enligt Prümrådsbeslutet.

Det svenska kontaktstället ska på begäran av Integritetsskyddsmyndigheten informera om behöriga tjänstemän enligt 5 §. Förordning (2020:1139)

5 kap. 18 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den personuppgiftsansvariges beslut i fråga om rättelse och tillsynsmyndighetens beslut enligt 13 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:917)

6 kap. 6 §

  Personuppgifter som har översänts från en annan stat enligt CBE-direktivet ska raderas om uppgifterna är felaktiga eller inte borde ha översänts eller tagits emot. Felaktiga uppgifter får i stället rättas.

Behandlingen av personuppgifter enligt första stycket som har översänts och tagits emot korrekt ska upphöra när syftet med översändandet har uppnåtts eller inte längre kan uppnås.
Förordning (2018:1995)

6 kap. 7 §

  I stället för att radera eller upphöra med behandlingen av personuppgifter enligt 6 § ska, om det finns skäl att anta att en sådan åtgärd skulle innebära skada för den person som uppgifterna rör, uppgifterna spärras. Att uppgifterna är spärrade innebär att de endast får behandlas för att tillgodose det syfte som förhindrade att uppgifterna raderades eller att behandlingen av dem upphörde.
Förordning (2018:1995)

6 kap. 9 §

  Behandlingen av uppgifter som har registrerats enligt 5 § ska upphöra två år efter registreringen.
Förordning (2018:1995)

6 kap. 10 §

  Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter enligt CBE-direktivet och ska på eget initiativ eller på uppmaning av en dataskyddsmyndighet i en annan stat utföra kontroller av behandlingen. Resultaten av dessa kontroller ska bevaras i arton månader och därefter gallras. Förordning (2020:1139)

6 kap. 11 §

  Integritetsskyddsmyndigheten får av en myndighet i en annan stat, som har behandlat personuppgifter som härrör från Sverige enligt CBE-direktivet, begära att få ta del av de uppgifter om uppgiftsutbytet som har registrerats.

Integritetsskyddsmyndigheten får uppmana en dataskyddsmyndighet i en annan stat att genomföra nödvändiga inspektioner för kontroll av behandlingen av personuppgifter som härrör från Sverige och som görs enligt CBE-direktivet.

Det svenska kontaktstället ska på begäran av Integritetsskyddsmyndigheten informera om behöriga tjänstemän enligt 2 §. Förordning (2020:1139)

6 kap. 12 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den personuppgiftsansvariges beslut i fråga om rättelse och tillsynsmyndighetens beslut enligt 8 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:917)

7 kap. 10 §

  Behandlingen av uppgifter som har hämtats från VIS och som har lagts in i systemet av en annan stat ska upphöra när uppgifterna inte längre behövs för något av de ändamål som anges i 9 kap. 3 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete. Förordning (2018:1995)

7 kap. 11 §

  Behandlingen av uppgifter som har registrerats enligt 5 eller 9 § ska upphöra ett år efter registreringen.
Förordning (2018:1995)

7 kap. 12 §

  Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter enligt VIS-rådsbeslutet.
Förordning (2020:1139)

8 kap. 2 §

  Om ett amerikanskt kontaktställe efter en sökning enligt 10 kap. 1 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete ansöker hos det svenska kontaktstället om att få ut övriga tillgängliga personuppgifter och ytterligare information med anknytning till fingeravtrycket, får det svenska kontaktstället lämna ut uppgifter till det amerikanska kontaktstället endast om det finns förutsättningar enligt 2 kap. 7 § första stycket lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och 8 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177). Förordning (2018:1995)

8 kap. 4 §

  Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten i den polisverksamhet som bedrivs vid myndigheten, Tullverket och Kustbevakningen får i enskilda fall, utan särskild begäran, lämna ut personuppgifter till ett amerikanskt kontaktställe enligt avtalet med USA, om särskilda omständigheter ger anledning att anta att den person som uppgifterna rör kommer att begå eller har begått brott för vilket det enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i mer än ett år. Om det bedöms vara nödvändigt för att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda ett sådant brott, får även andra uppgifter än personuppgifter lämnas ut.

Uppgifter enligt första stycket får endast lämnas ut om det finns förutsättningar enligt 2 kap. 7 § första stycket lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och 8 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177).

Det svenska kontaktstället ska översända uppgifterna till ett amerikanskt kontaktställe. Förordning (2018:1995)

8 kap. 8 §

  Personuppgifter som har översänts från ett amerikanskt kontaktställe enligt avtalet med USA ska raderas om uppgifterna är felaktiga eller inte borde ha översänts eller tagits emot. Felaktiga uppgifter får i stället rättas.

I stället för att radera personuppgifter enligt första stycket ska uppgifterna spärras om det finns skäl att anta att radering skulle innebära skada för den person som uppgifterna rör. Att uppgifterna är spärrade innebär att de endast får behandlas för att tillgodose det syfte som förhindrade radering. Förordning (2018:1995)

8 kap. 9 §

  Behandlingen av personuppgifter som har översänts och tagits emot korrekt ska upphöra när syftet med översändandet eller vidarebehandlingen har uppnåtts eller inte längre kan uppnås. Förordning (2018:1995)

8 kap. 10 §

  Behandlingen av uppgifter som har registrerats enligt 7 § ska upphöra två år efter registreringen.
Förordning (2018:1995)

8 kap. 12 §

  Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter enligt avtalet med USA och ska på eget initiativ utföra kontroller av behandlingen.
Förordning (2020:1139)

Whoops, looks like something went wrong.