Förordning (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete

16 av 74 paragrafer (22 %) har ändrats i förordning (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1995). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-29


5 kap. 3 §

  Det svenska kontaktstället ska bistå den egna myndigheten och de myndigheter som anges i andra stycket med att söka uppgifter i utländska dna-register, fingeravtrycksregister och fordonsregister enligt de förutsättningar som anges i 7 kap. 2 § första stycket och 4 eller 6 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete.

Myndigheter som får begära sökningar är
   1. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 5 kap. 10 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område när det gäller dna-register,
   2. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 5 kap. 17 § lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område när det gäller fingeravtrycksregister, och
   3. Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket när det gäller fordonsregister.

Polismyndigheten är svenskt kontaktställe vid utbyte av dna-profiler, fingeravtryck och fordonsuppgifter enligt Prümrådsbeslutet. Förordning (2018:1995)

5 kap. 11 §

  Personuppgifter som har översänts från en annan stat enligt Prümrådsbeslutet ska raderas om uppgifterna är felaktiga eller inte borde ha översänts eller tagits emot. Felaktiga uppgifter får i stället rättas.

Behandlingen av personuppgifter enligt första stycket som har översänts och tagits emot korrekt ska upphöra när syftet med översändandet har uppnåtts eller inte längre kan uppnås. Behandlingen av uppgifter som har översänts från en annan stat i samband med ett större evenemang med gränsöverskridande verkningar ska upphöra senast ett år från det att uppgifterna togs emot. Förordning (2018:1995)

5 kap. 12 §

  I stället för att radera eller upphöra med behandlingen av personuppgifter enligt 11 § ska, om det finns skäl att anta att en sådan åtgärd skulle innebära skada för den person som uppgifterna rör, uppgifterna spärras. Att uppgifterna är spärrade innebär att de endast får behandlas för att tillgodose det syfte som förhindrade att uppgifterna raderades eller att behandlingen av dem upphörde.
Förordning (2018:1995)

5 kap. 14 §

  Behandlingen av uppgifter som har registrerats enligt 9 eller 10 § ska upphöra två år efter registreringen.
Förordning (2018:1995)

5 kap. 18 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den personuppgiftsansvariges beslut i fråga om rättelse och tillsynsmyndighetens beslut enligt 13 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:917)

6 kap. 6 §

  Personuppgifter som har översänts från en annan stat enligt CBE-direktivet ska raderas om uppgifterna är felaktiga eller inte borde ha översänts eller tagits emot. Felaktiga uppgifter får i stället rättas.

Behandlingen av personuppgifter enligt första stycket som har översänts och tagits emot korrekt ska upphöra när syftet med översändandet har uppnåtts eller inte längre kan uppnås.
Förordning (2018:1995)

6 kap. 7 §

  I stället för att radera eller upphöra med behandlingen av personuppgifter enligt 6 § ska, om det finns skäl att anta att en sådan åtgärd skulle innebära skada för den person som uppgifterna rör, uppgifterna spärras. Att uppgifterna är spärrade innebär att de endast får behandlas för att tillgodose det syfte som förhindrade att uppgifterna raderades eller att behandlingen av dem upphörde.
Förordning (2018:1995)

6 kap. 9 §

  Behandlingen av uppgifter som har registrerats enligt 5 § ska upphöra två år efter registreringen.
Förordning (2018:1995)

6 kap. 12 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den personuppgiftsansvariges beslut i fråga om rättelse och tillsynsmyndighetens beslut enligt 8 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:917)

7 kap. 10 §

  Behandlingen av uppgifter som har hämtats från VIS och som har lagts in i systemet av en annan stat ska upphöra när uppgifterna inte längre behövs för något av de ändamål som anges i 9 kap. 3 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete. Förordning (2018:1995)

7 kap. 11 §

  Behandlingen av uppgifter som har registrerats enligt 5 eller 9 § ska upphöra ett år efter registreringen.
Förordning (2018:1995)

8 kap. 2 §

  Om ett amerikanskt kontaktställe efter en sökning enligt 10 kap. 1 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete ansöker hos det svenska kontaktstället om att få ut övriga tillgängliga personuppgifter och ytterligare information med anknytning till fingeravtrycket, får det svenska kontaktstället lämna ut uppgifter till det amerikanska kontaktstället endast om det finns förutsättningar enligt 2 kap. 7 § första stycket lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och 8 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177). Förordning (2018:1995)

8 kap. 4 §

  Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten i den polisverksamhet som bedrivs vid myndigheten, Tullverket och Kustbevakningen får i enskilda fall, utan särskild begäran, lämna ut personuppgifter till ett amerikanskt kontaktställe enligt avtalet med USA, om särskilda omständigheter ger anledning att anta att den person som uppgifterna rör kommer att begå eller har begått brott för vilket det enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i mer än ett år. Om det bedöms vara nödvändigt för att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda ett sådant brott, får även andra uppgifter än personuppgifter lämnas ut.

Uppgifter enligt första stycket får endast lämnas ut om det finns förutsättningar enligt 2 kap. 7 § första stycket lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och 8 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177).

Det svenska kontaktstället ska översända uppgifterna till ett amerikanskt kontaktställe. Förordning (2018:1995)

8 kap. 8 §

  Personuppgifter som har översänts från ett amerikanskt kontaktställe enligt avtalet med USA ska raderas om uppgifterna är felaktiga eller inte borde ha översänts eller tagits emot. Felaktiga uppgifter får i stället rättas.

I stället för att radera personuppgifter enligt första stycket ska uppgifterna spärras om det finns skäl att anta att radering skulle innebära skada för den person som uppgifterna rör. Att uppgifterna är spärrade innebär att de endast får behandlas för att tillgodose det syfte som förhindrade radering. Förordning (2018:1995)

8 kap. 9 §

  Behandlingen av personuppgifter som har översänts och tagits emot korrekt ska upphöra när syftet med översändandet eller vidarebehandlingen har uppnåtts eller inte längre kan uppnås. Förordning (2018:1995)

8 kap. 10 §

  Behandlingen av uppgifter som har registrerats enligt 7 § ska upphöra två år efter registreringen.
Förordning (2018:1995)