Förordning (2017:532) om studiestartsstöd

3 av 33 paragrafer (9 %) har ändrats i förordning (2017:532) om studiestartsstöd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1496). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


4 §

  Studiestartsstöd får lämnas till en sådan arbetssökande som anges i 6 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd och som under en ramtid om tolv månader närmast före den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden under sammanlagt minst sex månader har varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Om studierna har påbörjats före den dag ansökan kom in är ramtiden i stället tolv månader närmast före studiestarten.

För att studiestartsstöd enligt första stycket ska få lämnas till en arbetssökande som har deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare krävs att han eller hon har deltagit i sådana insatser under maximal tid enligt den förordningen.

Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om hur långt ett studieuppehåll kan vara innan studierna anses starta på nytt. Förordning (2018:1496)

22 §

  Försäkringskassan ska till Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd lämna uppgift om
   1. sådan sjukperiod som enligt 3 kap. 26 § studiestödsförordningen (2000:655) har godkänts av Försäkringskassan,
   2. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning under ett arbetsmarknadspolitiskt program, och
   3. rehabiliteringsersättning, sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken

Första stycket gäller bara om uppgifterna har betydelse för tillämpningen av lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.
Förordning (2017:838)

27 §

  En kommuns resursram för studiestartsstödet ska fastställas med utgångspunkt i kommunens andel av antalet personer i landet i åldern 25-56 år som
   - saknar treårig gymnasieutbildning, och
   - har varit arbetslösa eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under sammanlagt minst sex månader under de senaste tolv månaderna.

För att personer som har deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ingå i antalet krävs att de har deltagit i sådana insatser under maximal tid enligt den förordningen.

Centrala studiestödsnämnden ska underrätta kommunen om vilken resursram som har fastställts för kommunen.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna paragraf. Förordning (2018:1496)