Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

2 av 21 paragrafer (10 %) har ändrats i förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1987). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-22


6 §

  Landstingen och Gotlands kommun har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i sina respektive län.

I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar anges vilka uppgifter som landstingen och Gotlands kommun har.
Förordning (2018:1987)

11 §

  När den regionala utvecklingsstrategin tas fram ska följande särskilt beaktas:
   - EU:s strategi för Östersjöregionen,
   - havs- och fiskeriprogrammet,
   - kommunala översiktsplaner inklusive för havsområden,
   - kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning,
   - landsbygdsprogrammet,
   - länsplaner för regional transportinfrastruktur och regionala trafikförsörjningsprogram,
   - regionala bredbands- och digitaliseringsstrategier eller motsvarande,
   - regionala klimat- och energistrategier,
   - regionala kulturplaner,
   - regionala serviceprogram,
   - regionplaner enligt 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900), och
   - åtgärdsprogram för regionala miljömål och för vattenförvaltning.

Även andra strategier och program som är relevanta för regionen bör beaktas. Förordning (2018:1874)