Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

6 av 21 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1121). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


6 §

  Regionerna och Gotlands kommun har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i sina respektive län.

I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar anges vilka uppgifter som regionerna och Gotlands kommun har.
Förordning (2019:1121)

10 §

  Den regionala utvecklingsstrategin ska utarbetas i samverkan med berörda kommuner, regioner samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Strategin ska förankras väl lokalt och regionalt. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan. Förordning (2019:1121)

11 §

  När den regionala utvecklingsstrategin tas fram ska följande särskilt beaktas:
   - EU:s strategi för Östersjöregionen,
   - havs- och fiskeriprogrammet,
   - kommunala översiktsplaner inklusive för havsområden,
   - kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning,
   - landsbygdsprogrammet,
   - länsplaner för regional transportinfrastruktur och regionala trafikförsörjningsprogram,
   - regionala bredbands- och digitaliseringsstrategier eller motsvarande,
   - regionala klimat- och energistrategier,
   - regionala kulturplaner,
   - regionala serviceprogram,
   - regionplaner enligt 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900), och
   - åtgärdsprogram för regionala miljömål och för vattenförvaltning.

Även andra strategier och program som är relevanta för regionen bör beaktas. Förordning (2018:1874)

12 §

  Den regionala utvecklingsstrategin ska uppdateras löpande.

Strategin ska ses över åtminstone en gång mellan varje val till region- och kommunfullmäktige. Förordning (2019:1121)

14 §

  Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska samordna insatserna för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Samordning ska ske med berörda kommuner, regioner samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan. Förordning (2019:1121)

20 §

  Statliga myndigheter ska
   1. samråda med den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i frågor som är av väsentlig betydelse för en regions hållbara tillväxt och utveckling,
   2. löpande informera den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet,
   3. inom sina verksamhetsområden ge det biträde som behövs till den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet,
   4. prioritera myndighetsgemensamma insatser i det regionala tillväxtarbetet,
   5. när verksamhetsminskningar övervägs, samråda med den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet, länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och organisationer om möjligheter att genom samordning eller samverkan upprätthålla eller utveckla verksamheten, och
   6. beakta möjligheterna till decentralisering när de planerar sina verksamheter. Förordning (2019:1121)