Förordning (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram

5 av 15 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:65). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


2 §

  Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 januari. Förordning (2018:65)

3 §

  Statsbidrag får lämnas med högst 3 000 000 kronor till en huvudman som har minst 15 elever på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.

Bidrag får lämnas för insatser för att stärka utbildningen på programmet. Förordning (2018:65)

4 a §

  Statsbidrag lämnas med ett belopp som för varje huvudman som avses i 3 § första stycket utgör den andel av det totala statsbidraget som motsvaras av antalet elever på ett introduktionsprogram hos huvudmannen delat med det totala antalet elever på ett introduktionsprogram hos samtliga huvudmän som ansökt om bidrag. Förordning (2018:65)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2018:65)

7 §

  De medel som återstår efter fördelning enligt 4 a § eller som har återbetalats enligt 11 § får efter ansökan fördelas till huvudmän som har ansökt om bidrag enligt denna förordning. Förordning (2018:65)

Whoops, looks like something went wrong.