Förordning (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

4 av 11 paragrafer (36 %) har ändrats i förordning (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1123). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor. Förordningen innehåller även bestämmelser om statsbidrag till huvudmän som enligt lagen om försöksverksamhet med branschskolor har överlämnat undervisning på entreprenad till en branschskola.

Förordningen gäller för försöksverksamhet som bedrivs under tiden 1 juli 2018-30 juni 2023.

Förordningen är meddelad med stöd av 1 § fjärde stycket lagen om försöksverksamhet med branschskolor i fråga om 4 och 5 §§ och 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 10 § samt med stöd av 8 kap. 7 § första stycket 2 regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2017:953)

3 §

  Kommuner, regioner och enskilda fysiska eller juridiska personer får ansöka om att delta som branschskola i en försöksverksamhet. Ansökan prövas av Statens skolverk.
Förordning (2019:1123)

6 §

  En skolhuvudman som har överlämnat undervisning på entreprenad till en branschskola enligt lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor får ansöka om statsbidrag. Statsbidrag lämnas med högst 50 000 kronor för varje elev som deltagit minst sex veckor per läsår i sådan utbildning. Statsbidrag till en huvudman får lämnas för högst fem elever per yrkesområde och högst två läsår för varje elev.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut bidraget.
Förordning (2017:953)

11 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 4 och 6 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:918)