Förordning (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän

7 av 31 paragrafer (23 %) har ändrats i förordning (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1850). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


2 kap. 5 §

  En anmälan om registrering eller om ändrade förhållanden ska innehålla uppgift om
   1. företagsnamn eller namn och, i förekommande fall, organisationsnummer för den juridiska person eller den trust eller den liknande juridiska konstruktion som anmälan avser,
   2. fullständigt namn, medborgarskap, bosättningsland, personnummer eller samordningsnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för den eller de fysiska personer som är verklig huvudman, och
   3. art och omfattning av den verkliga huvudmannens intresse i den juridiska personen eller trusten eller den liknande juridiska konstruktionen.

Vid indirekt kontroll enligt 1 kap. 4 § andra stycket lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän ska anmälan innehålla uppgift om samtliga mellanliggande juridiska personers, trusters eller liknande juridiska konstruktioners företagsnamn eller namn och, i förekommande fall, organisationsnummer.

En anmälan ska också innehålla uppgift om den juridiska personens eller trustens eller den liknande juridiska konstruktionens postadress och, i förekommande fall, e-postadress.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt första stycket ska anmälas. Förordning (2018:1850)

3 kap. 1 §

  Registret över verkliga huvudmän förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret ska hållas tillgängligt hos Bolagsverket.

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för registret över verkliga huvudmän. Förordning (2018:345)

3 kap. 6 §

  Har upphävts genom förordning (2018:345)

3 kap. 7 §

  Har upphävts genom förordning (2018:345)

3 kap. 8 §

  En personuppgift i registret ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av Bolagsverkets eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Förordning (2018:345)

3 kap. 9 §

  Vid sökning i registret får personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning inte användas som sökbegrepp. Förordning (2018:345)

5 kap. 5 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 2 kap. 1 § andra stycket och 3 kap. 8 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:919)