Förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar

2 av 21 paragrafer (10 %) har ändrats i förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1124). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-04


14 §

  En kvalificerad revisor ska granska den ekonomiska redovisningen. För en kommun, en region, en samverkansregion eller en sammanslutning av dessa gäller att en ekonomichef får intyga redovisningen i stället för en revisor. Ekonomichefen får inte vara samma person som undertecknat rekvisition, slutrapport eller annan begärd redovisning. Granskningen ska utföras enligt standard SNT 4400.

Revisorn eller ekonomichefen ska vidta följande granskningsåtgärder:
   1. kontrollera att den ekonomiska redovisningen stämmer med bidragsmottagarens bokföring för perioden som bidraget enligt bidragsbeslutet omfattar,
   2. kontrollera, för respektive budgetpost, att redovisade kostnader till sin karaktär överensstämmer med budgetpostens benämning,
   3. kontrollera att det finns underlag (kvitton/fakturor) som verifierar kostnaderna,
   4. kontrollera att kostnaderna avser den tidsperiod som bidraget enligt bidragsbeslutet omfattar,
   5. kontrollera att kostnaderna överensstämmer med den verksamhet som beskrivs i bidragsbeslutet, samt
   6. för lönerelaterade kostnader kontrollera att
      a) anställningskontrakt finns för den period som lönekostnaden omfattar,
      b) tidrapporter eller annat underlag som styrker nedlagd tid finns för den period som lönekostnaderna omfattar, och
      c) perioden som lönekostnaderna omfattar avser den tidsperiod som bidraget omfattar enligt bidragsbeslutet.

Kostnader som granskas ska uppgå till minst 70 procent av kostnaderna för respektive budgetpost och omfatta ett stickprov på minst 5 verifikationer för respektive budgetpost.

Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Förordning (2019:1124)

20 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:921)