Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

12 av 92 paragrafer (13 %) har ändrats i förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1254). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


2 kap. 1 §

  Aktivitetsstöd får lämnas till den som har fyllt 25 år och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt
   1. förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
   2. förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, eller
   3. förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.

Aktivitetsstöd enligt första stycket får även lämnas till den som inte har fyllt 25 år, om personen är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2017:1171)

2 kap. 3 §

   Träder i kraft 2023-01-02
Till den som har fyllt 25 år och som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring lämnas aktivitetsstöd med det belopp som skulle ha lämnats som arbetslöshetsersättning.

Till den som har fått arbetslöshetsersättning under den längsta tid som ersättning kan lämnas, lämnas aktivitetsstöd med 65 procent av den dagsförtjänst som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen.

Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 365 kronor per dag. Förordning (2020:223)

2 kap. 4 §

   Träder i kraft 2023-01-02
Till den som inte har fyllt 25 år och som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring lämnas aktivitetsstöd med följande procentsatser av den dagsförtjänst som låg eller skulle ha legat till grund för arbetslöshetsersättningen.
   - 80 procent under de första 100 ersättningsdagarna,
   - 70 procent under de därpå följande 100 ersättningsdagarna, och
   - 65 procent därefter.

Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 365 kronor per dag.

Paragrafen gäller inte den som vid tidpunkten för när det arbetsmarknadspolitiska programmet påbörjas är förälder till barn under 18 år eller blir förälder under tid som han eller hon deltar i programmet. För en sådan programdeltagare tillämpas i stället 3 §. Förordning (2020:223)

2 kap. 11 §

  Utvecklingsersättning, motsvarande en femtedel av studiebidraget inom det studiemedel som lämnas enligt 3 kap. 12 § 1 studiestödslagen (1999:1395), lämnas till den som
   1. har gymnasieexamen från ett nationellt program, har gymnasieintyg efter minst tre års studier på ett introduktionsprogram eller har fullföljt motsvarande svensk eller utländsk utbildning, eller
   2. har fyllt 20 år och deltar i sådan folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte som avses i 30 § andra stycket 3 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

Till övriga lämnas utvecklingsersättning med ett belopp som motsvarar det studiebidrag inom studiehjälpen som lämnas enligt 2 kap. 7 § studiestödslagen, delat med 22.

Utvecklingsersättningens storlek enligt paragrafen gäller för program som pågår på heltid. Förordning (2019:1160)

2 kap. 14 §

  Har upphävts genom förordning (2018:14)

4 kap. 1 §

  Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får lämnas till den som är anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt program, även om personen inte deltar i insatser som ingår i programmet på grund av
   1. sjukdom som hindrar personen från att delta i insatser inom programmet,
   2. tillfällig vård av barn under sådana förutsättningar som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken eller i föreskrifter som avses i 2 kap. 5 a § samma balk, eller
   3. vård av närstående under sådana förutsättningar som anges i 47 kap. 3, 4, 6, 8, 9 och 13 §§ socialförsäkringsbalken.
Förordning (2020:256)

4 kap. 2 §

  Ersättning enligt 1 § 1 lämnas endast om personen har anmält sjukdomen till Arbetsförmedlingen den första sjukdagen. Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl för att ersättning ändå bör lämnas. Förordning (2020:159)

4 kap. 3 §

  Har upphävts genom förordning (2020:159)

5 kap. 2 a §

  Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får inte lämnas till programdeltagaren för en tidsperiod för vilken deltagaren får rehabiliteringspenning, rehabiliteringspenning i särskilda fall, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Förordning (2020:381)

5 kap. 4 §

  Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ska även minskas med de belopp som programdeltagaren för samma dag får
   1. föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken, eller
   2. lön eller andra anställningsförmåner från en arbetsgivare.

Om programmets omfattning är lägre än heltid ska minskning enligt första stycket inte göras med de belopp som lämnas för resterande tid, upp till heltid. Förordning (2020:381)

11 kap. 5 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Arbetsförmedlingen än beslut enligt 3 § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.
Förordning (2018:922)

12 kap. 3 §

  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela ytterligare föreskrifter om lämpligt arbete enligt 6 kap. 2 och 3 §§.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om i vilka fall en programdeltagare ska anses ha godtagbara skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten med hänsyn till det program som deltagaren deltar i och vilket skede av programmet deltagaren är i enligt 6 kap. 6 §.


Övergångsbestämmelser

2017:819
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd och förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare.
   3. Den upphävda förordningen om aktivitetsstöd gäller fortfarande för ersättningar som avser tid före ikraftträdandet.
   4. Den upphävda förordningen om ersättning till vissa nyanlända invandrare och 14 § i den upphävda förordningen om aktivitetsstöd gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet har en etableringsplan och så länge den planen gäller. Detsamma gäller för den som vid ikraftträdandet medverkar till upprättandet av en etableringsplan och så länge upprättandet av planen pågår.
   5. Till och med utgången av december 2018 ska, i stället för vad som sägs i 4 kap. 2 § andra stycket, personen lämna in ett läkarintyg om sjukdomen till Försäkringskassan för att ersättning ska lämnas.

2018:14
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.
   2. För den som vid ikraftträdandet får eller som före ikraftträdandet har fått aktivitetsstöd med stöd av den nu upphävda bestämmelsen, eller motsvarande bestämmelse i den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, ska den nu upphävda bestämmelsen fortsätta att gälla, dock längst till dess att personen fyller 30 år.

2019:1160
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan för unga och nyanlända, dock längst till och med den 20 september 2020.
   3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utvecklingsersättning som har lämnats före ikraftträdandet.

2020:159
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.
   2. Bestämmelsen i 4 kap. 2 § i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 13 mars 2020.
   3. Den upphävda bestämmelsen i 4 kap. 3 § ska inte tillämpas för tid efter den 10 mars 2020.

2020:222
   1. Denna förordning träder i kraft den 13 april 2020.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för aktivitetsstöd som avser tid före ikraftträdandet.

2020:223
   1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2023.
Förordning (2020:1254)

Whoops, looks like something went wrong.