Förordning (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation

7 av 16 paragrafer (44 %) har ändrats i förordning (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1084). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation upphävdes 2018-04-06 genom SFS 2018:118


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


6 §

  Delegationen mot segregation prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. Förordning (2017:1084)

7 §

  En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Delegationen mot segregation. Ansökan ska innehålla uppgifter om
   1. vad bidraget ska användas till och en övergripande plan för arbetet,
   2. en redovisning av tillvägagångssätt för hur åtgärderna långsiktigt ska motverka och minska segregation på lokal eller regional nivå, och
   3. en redogörelse för hur åtgärderna kommer att följas upp.
Förordning (2017:1084)

8 §

  Vid fördelningen av bidrag ska Delegationen mot segregation prioritera
   - åtgärder som sker i samarbete mellan olika aktörer och som syftar till att integreras i ordinarie verksamheter och ge långsiktiga effekter, eller
   - sektorsövergripande åtgärder.
Förordning (2017:1084)

11 §

  Bidraget betalas ut av Delegationen mot segregation.
Förordning (2017:1084)

12 §

  Den som har beviljats bidrag ska vid den tidpunkt som angetts i beslutet redovisa till Delegationen mot segregation hur medlen använts. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning samt en redogörelse för vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. Redovisningen ska även innehålla uppgift om hur åtgärderna i fortsättningen kommer att följas upp. Förordning (2017:1084)

13 §

  En mottagare av bidrag är skyldig att på begäran lämna de ytterligare uppgifter som Delegationen mot segregation behöver för att granska redovisningen. Förordning (2017:1084)

15 §

  Delegationen mot segregation ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 14 §. Förordning (2017:1084)

Whoops, looks like something went wrong.