Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion

3 av 33 paragrafer (9 %) har ändrats i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1125). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  Länsstyrelsen ska
   1. verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar,
   2. utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande samt inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser,
   3. främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet,
   4. inom sin verksamhet främja samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i länet, och
   5. ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den. Förordning (2019:1125)

31 §

  Avgiftsinkomster får disponeras av länsstyrelsen när det gäller inkomster enligt
   1. djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66),
   2. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter som avser animaliska biprodukter,
   3. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för tillsyn över dammsäkerhet, och
   4. 22 § delgivningsförordningen (2011:154).
Förordning (2019:73)

32 §

  Begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska inte tillämpas på myndigheten när det gäller sådana avgifter för offentlig inköps- och resurssamordning som länsstyrelsen tar ut av statliga myndigheter, kommuner och regioner inom ett län. Samma sak gäller när en länsstyrelse tar ut sådana avgifter av länsstyrelser i andra län.
Förordning (2019:1125)

Whoops, looks like something went wrong.