Miljöbedömningsförordning (2017:966)

4 av 26 paragrafer (15 %) har ändrats i miljöbedömningsförordning (2017:966) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:694). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  En betydande miljöpåverkan ska antas enligt 6 kap. 3 § första stycket miljöbalken, om
   1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller
   2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller bilagan till denna förordning och är
      a) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 8 § miljöbalken,
      b) en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken eller enligt 9 kap. 11 § avfallsförordningen (2020:614),
      c) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
      d) en regionplan enligt 7 kap. plan- och bygglagen,
      e) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
      f) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur,
      g) en havsplan enligt havsplaneringsförordningen (2015:400),
      h) en plan för moderna miljövillkor enligt 11 kap. 28 § miljöbalken, eller
      i) en annan plan eller ett annat program som avser jord- eller skogsbruk, fiske, energi, industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning. Förordning (2020:694)

21 §

  Naturvårdsverket är ansvarig myndighet enligt 6 kap. 13, 18, 33 och 45 §§ miljöbalken och enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (SÖ 1992:1). Regeringen får efter anmälan av verket i ett visst ärende besluta att den ansvariga myndighetens uppgifter ska fullgöras av en annan myndighet. Förordning (2020:77)

24 §

  Naturvårdsverket ska
   1. lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra de skyldigheter som en part har enligt artikel 2 punkterna 4-6, artikel 3 punkterna 1-3 och 5-8, artikel 4 punkten 2 och artiklarna 5-7 i Esbokonventionen om miljö- konsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (SÖ 1992:1), samt artikel 10 i konventionens protokoll om strategiska miljöbedömningar,
   2. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, i den ursprungliga lydelsen,
   3. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009,
   4. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), i den ursprungliga lydelsen,
   5. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 och artikel 9.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU, och
   6. samråda med andra berörda myndigheter i den utsträckning som behövs för fullgörandet av uppgifterna enligt 1-5.
Förordning (2020:77)

26 §

  En underrättelse till regeringen enligt 17 kap. 5 § miljöbalken ska göras snarast efter det att myndigheten eller kommunen i samrådet enligt 6 kap. miljöbalken har fått kännedom om att en verksamhet förbereds som inte omfattas av obligatorisk tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken men som kan antas kunna bli föremål för tillåtlighetsprövning efter förbehåll enligt 17 kap. 3 § miljöbalken.


Övergångsbestämmelser

2017:966
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
      a) handläggningen och bedömningen av ärenden om planer eller program som har påbörjats före ikraftträdandet,
      b) handläggningen och prövningen av mål och ärenden om verksamheter eller åtgärder där ansökan inkommit till den som ska pröva tillståndsfrågan före ikraftträdandet, och
      c) beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.
   4. Om 6 § första stycket 1 innebär strängare krav på en verksamhet eller åtgärd på så sätt att den alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan medan den enligt äldre föreskrifter inte alltid skulle antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska de äldre föreskrifterna tillämpas.

Bilaga

Verksamheter och åtgärder av betydelse för att avgöra planers och programs miljöpåverkan
   1. Verksamheter och åtgärder inom jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk som avser
      a) omstrukturering av fastighetsbildningen på landsbygden,
      b) användning av obrukad mark eller delvis orörda naturområden för intensivjordbruk,
      c) bevattning, markavvattning eller annan vattenförsörjning inom jordbruket,
      d) nyplantering av skog eller avskogning i syfte att ändra markanvändningen,
      e) andra anläggningar för intensiv djuruppfödning än de som anges i 6 §,
      f) intensiv fiskodling, eller
      g) återvinning av land från havet.
   2. Verksamheter och åtgärder inom utvinningsindustrin som avser
      a) andra stenbrott, annan gruvdrift i dagbrott eller annan torvutvinning än de som omfattas av 6 §,
      b) underjordisk gruvdrift,
      c) utvinning av mineraler genom muddring till havs eller i vattendrag,
      d) geotermisk borrning, borrning för lagring av kärnavfall, borrning efter vatten eller annan djupborrning, eller
      e) industrianläggningar ovan jord för utvinning av kol, olja, naturgas, malmer eller bituminös skiffer.

Första stycket d gäller inte borrning för att undersöka markens bärighet.
   3. Verksamheter och åtgärder inom energiproduktion som avser
      a) andra anläggningar för produktion av elektricitet, ånga eller hetvatten än de som omfattas av 6 §,
      b) andra anläggningar för transport av gas, ånga eller hetvatten eller för överföring av elektrisk energi med luftledningar än de som omfattas av 6 §,
      c) lagring av naturgas ovan jord,
      d) lagring under jord av brännbara gaser,
      e) lagring av fossila bränslen ovan jord,
      f) industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol,
      g) andra anläggningar för behandling eller lagring av radioaktivt avfall än de som omfattas av 6 §,
      h) anläggningar för produktion av vattenkraftsbaserad energi, eller
      i) grupper av vindkraftverk.
   4. Verksamheter och åtgärder för framställning eller bearbetning av metaller som avser
      a) anläggningar för produktion av råjärn eller stål (primär eller sekundär smältning), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning,
      b) anläggningar för behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning, genom hammarsmide eller genom anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall,
      c) järn- eller stålgjuterier,
      d) anläggningar för smältning, inklusive framställning av legeringsmetaller, av andra icke-järnmetaller än ädelmetaller, inklusive återvinningsprodukter (färskning, formgjutning eller liknande),
      e) anläggningar för ytbehandling av metaller eller plaster med användning av en elektrolytisk eller kemisk process,
      f) tillverkning eller sammansättning av motorfordon eller tillverkning av fordonsmotorer,
      g) skeppsvarv,
      h) anläggningar för tillverkning eller reparation av motordrivna luftfartyg,
      i) tillverkning av järnvägsutrustning,
      j) formning med användning av sprängmedel, eller
      k) rostnings- eller sintringsverk för metalliska malmer.
   5. Verksamheter och åtgärder inom mineralindustrin som avser
      a) koksverk (torrdestillation av kol),
      b) cementfabriker,
      c) andra anläggningar för produktion av asbest eller tillverkning av asbestbaserade produkter än de som omfattas av 6 §,
      d) anläggningar för produktion av glas eller glasfiber,
      e) anläggningar för smältning av mineraler eller för tillverkning av mineralull, eller
      f) tillverkning av takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods, porslin eller andra keramiska produkter genom bränning.
   6. Verksamheter och åtgärder inom kemisk industri som avser
      a) behandling av mellanprodukter eller framställning av kemikalier,
      b) framställning av bekämpningsmedel, farmaceutiska produkter, färger, lacker, elastomerer eller peroxider, eller
      c) anläggningar för lagring av olja, petrokemiska produkter eller kemiska produkter.
   7. Verksamheter och åtgärder inom livsmedelsindustrin som avser
      a) framställning av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter,
      b) förpackning eller konservering av animaliska eller vegetabiliska produkter,
      c) framställning av mejeriprodukter,
      d) bryggning eller maltning,
      e) sockervaruindustrier,
      f) slakterier,
      g) industriell framställning av stärkelse,
      h) fiskmjöls- eller fiskoljefabriker, eller
      i) sockerfabriker.
   8. Verksamheter och åtgärder inom textil-, läder-, trä- eller pappersindustrin som avser
      a) andra industrianläggningar för framställning av papper eller papp än de som omfattas av 6 §,
      b) anläggningar för färgning av fibrer eller textiler eller för tvättning, blekning, mercerisering eller annan förbehandling av fibrer eller textilier,
      c) garverier, eller
      d) anläggningar för produktion eller bearbetning av cellulosa.
   9. Verksamheter och åtgärder inom gummiindustrin som avser tillverkning eller behandling av elastomerbaserade produkter.
   10. Infrastrukturprojekt som avser
      a) anläggning av industriområden,
      b) tätortsbebyggelse, inklusive byggande av shoppingcentrum och parkeringsplatser,
      c) byggande av järnvägar, omlastningsstationer eller terminaler för kombinerad trafik,
      d) anläggning av flygfält,
      e) byggande av vägar, hamnar eller hamnanläggningar, inklusive fiskehamnar,
      f) anläggning av inre vattenvägar eller anläggningar för reglering av vattenflöden,
      g) dammar och andra fördämningar eller vattenmagasin för långvarigt bruk,
      h) spårvägar, upphöjda eller underjordiska järnvägar, hängbanor eller liknande banor av speciell typ som endast eller i huvudsak används för passagerartransport,
      i) byggande av rörledningar för gas eller olja,
      j) anläggning av vattenledningar över långa avstånd,
      k) kustanläggningar för att bekämpa erosion eller havsanläggningar i form av vallar, pirer, vågbrytare eller andra anläggningar för skydd mot havet eller andra havsanläggningar varigenom kustlinjen kan ändras (andra verksamheter och åtgärder än sådana som avser underhåll eller återuppbyggnad av anläggningar),
      l) system för utvinning av grundvatten eller konstgjord grundvattenbildning, eller
      m) anläggningar för överledning av vatten mellan avrinningsområden.

Första stycket gäller inte verksamheter och åtgärder som omfattas av 6 §.
   11. Verksamheter och åtgärder för turism eller fritid som avser
      a) skidbackar, skidliftar eller linbanor med tillhörande anläggningar,
      b) hamnar för fritidsbåtar,
      c) hotellkomplex eller fritidsbyar med tillhörande anläggningar utanför sammanhållen bebyggelse,
      d) permanenta campingplatser, eller
      e) temaparker.
   12. Permanenta tävlings- och testbanor för motorfordon.
   13. Provbänkar för motorer, turbiner eller reaktorer.
   14. Anläggningar för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.
   15. Verksamheter och åtgärder för avfallshantering som avser
      a) lagring av skrotbilar eller järnskrot,
      b) anläggningar för behandling av djurkadaver,
      c) anläggningar för återvinning eller förstöring av explosiva ämnen,
      d) andra avloppsreningsverk än de som omfattas av 6 §,
      e) deponering av slam från reningsverk, eller
      f) andra anläggningar för bortskaffande av avfall än de som omfattas av 6 §.
Förordning (2018:1461)

Whoops, looks like something went wrong.