Förordning (2018:1118) om körkortslån

1 av 46 paragraf (2 %) har ändrats i förordning (2018:1118) om körkortslån sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:587). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


8 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Ett beslut om att bevilja körkortslån är giltigt i ett år. Beslutets giltighetstid får dock förlängas om det inträffar omständigheter som låntagaren inte kunnat råda över och som påverkat låntagarens möjlighet att genomföra körkortsutbildningen inom beslutets giltighetstid. Giltighetstiden får förlängas med högst två år. En begäran om förlängning måste ha kommit in till Centrala studiestödsnämnden senast en månad före det att giltighetstiden löper ut. Förordning (2020:587)