Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

1 av 24 paragraf (4 %) har ändrats i förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1142). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


19 §

  Tillsynsmyndigheterna ska, för sina respektive tillsynsområden,
   1. utan dröjsmål lämna uppgifter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om innehållet i anmälningar som har gjorts enligt 23 § lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster,
   2. senast den 20 september vartannat år med start 2020 ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppgifter om de leverantörer av samhällsviktiga tjänster som myndigheten har tillsyn över, fördelat på de sektorer och delsektorer som anges i bilaga 2 till NIS-direktivet, samt uppgifter om leverantörernas betydelse för dessa sektorer,
   3. inom ramen för sin tillsyn ge allmän vägledning vid tillämpningen av lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och av föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen,
   4. samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten vid hantering av incidenter som även utgör personuppgiftsincidenter,
   5. lämna stöd till Sveriges representant i den samarbetsgrupp som har inrättats genom artikel 11 i NIS-direktivet, och
   6. samarbeta med och bistå tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater inom Europeiska unionen när det gäller juridiska personer som tillhandahåller digitala tjänster och som har sitt huvudsakliga etableringsställe eller har utsett företrädare i andra medlemsstater. Förordning (2020:1142)