Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation

12 av 30 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1264). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-02-27


1 §

   Träder i kraft 2021-02-01
I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kommuner och regioner, med syfte att minska och motverka segregation.

Bestämmelserna i denna förordning om kommuner och regioner gäller även kommunalförbund.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:1264)

2 §

   Träder i kraft 2021-02-01
Syftet med bidraget är att stärka och utveckla arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Förordning (2020:1264)

3 §

  Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner och regioner. Förordning (2019:1128)

4 §

   Träder i kraft 2021-02-01
Bidrag för att minska och motverka segregation får lämnas för
   1. samordning av kommuners och regioners arbete med frågorna,
   2. erfarenhetsutbyten och utveckling av nätverk mellan kommuner och regioner, myndigheter, forskare, organisationer inom det civila samhället eller andra relevanta aktörer,
   3. kunskaps- och metodutveckling som syftar till att öka kommuners, regioners och andra aktörers kompetens i arbetet, och
   4. andra åtgärder som syftar till att stärka och utveckla arbetet på lokal eller regional nivå.

Åtgärderna i första stycket ska vara inriktade på följande områden:
   1. boende,
   2. utbildning,
   3. arbetsmarknad,
   4. demokrati och civilsamhälle,
   5. brottslighet, eller
   6. annat område som bedöms angeläget utifrån lokala eller regionala behov. Förordning (2020:1264)

5 §

   Träder i kraft 2021-02-01
Bidrag för åtgärder enligt 4 § som avser befintlig verksamhet får lämnas för att förstärka och utveckla verksamheten. Bidraget får dock inte ersätta redan befintlig finansiering. Förordning (2020:1264)

7 §

   Träder i kraft 2021-02-01
En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och lämnas in till Delegationen mot segregation.

Ansökan ska innehålla
   1. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan för arbetet och hur det ska följas upp samt uppgift om beräknade kostnader för arbetet,
   2. en redovisning av tillvägagångssätt för hur åtgärderna långsiktigt ska minska och motverka segregation på lokal eller regional nivå, och
   3. uppgifter om sökanden har ansökt om eller beviljats annat bidrag av liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp. Förordning (2020:1264)

10 §

   Träder i kraft 2021-02-01
Vid fördelningen av bidrag ska Delegationen mot segregation, utifrån tillgängliga medel, prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 § samt övriga förutsättningar för bidrag enligt denna förordning.

Delegationen ska särskilt beakta ett helhetsperspektiv för arbetet med att minska och motverka segregation.

Om sökanden har lämnat en sådan redovisning som avses i 14 § för tidigare beviljade bidrag, ska det som framgår av den redovisningen beaktas när ansökan bedöms.
Förordning (2020:1264)

10 a §

   Träder i kraft 2021-02-01
Ansökan får avslås om sökanden har fått annat statsbidrag för samma verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser. Förordning (2020:1264)

14 §

   Träder i kraft 2021-02-01
Mottagaren av bidrag ska redovisa det bidragsberättigade arbetet till Delegationen mot segregation senast vid den tidpunkt som delegationen beslutar. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redogörelse för vad medlen har använts till i förhållande till det syfte som anges i 2 §.

En mottagare av bidrag är skyldig att på begäran lämna de ytterligare uppgifter som Delegationen mot segregation behöver för att granska redovisningen. Förordning (2020:1264)

15 §

   Träder i kraft 2021-02-01
Delegationen mot segregation ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av de bidrag som har lämnats enligt förordningen under föregående år. Förordning (2020:1264)

15 a §

   Träder i kraft 2021-02-01
Delegationen mot segregation får besluta om att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 16 §. Förordning (2020:1264)

19 §

   Träder i kraft 2021-02-01
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om hinder mot utbetalning enligt 15 a § och beslut om återkrav enligt 17 § får dock inte överklagas.
Förordning (2020:1264)