Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation

4 av 19 paragrafer (21 %) har ändrats i förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1128). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


1 §

  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kommuner och regioner, med syfte att minska och motverka segregation.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2019:1128)

3 §

  Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner och regioner. Förordning (2019:1128)

4 §

  Bidrag för att minska och motverka segregation får lämnas för
   1. samordning av kommuners och regioners arbete med frågorna,
   2. erfarenhetsutbyten och utveckling av nätverk mellan kommuner och regioner, myndigheter, forskare, organisationer inom det civila samhället eller andra relevanta aktörer, eller
   3. kunskaps- och metodutveckling som syftar till att öka kommuners och regioners kompetens i arbetet.
Förordning (2019:1128)

5 §

  Bidrag får inte lämnas för sådana uppgifter som kommuner och regioner enligt lag eller förordning är skyldiga att utföra. Förordning (2019:1128)